Du er her

Forsker I / II

NORCE Helse, RKBU Vest

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om RKBU Vest

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 

Regional kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er et senter i helseavdelingen i NORCE. Senteret er inndelt i tre faggrupper som driver praksisnær og praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte – rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barne- og familievern og spesialisthelsetjenester.
 

Om stillingene

Ved senteret RKBU Vest i avdeling NORCE Helse er det ledig 2 faste stillinger som Forsker I/II.

Vi søker etter to forskere med bred og omfattende kunnskap innen barn og unges psykiske helse og eller barnevern. Stillingene krever doktorgrad innen aktuelt fagområde. Omfang, kvalitet og effekt av søkernes vitenskapelige produksjon vil bli vektlagt. Det er i tillegg ønskelig at søker har klinisk erfaring innen barn og ungefeltet, veiledererfaring og pedagogisk kompetanse. Gode samarbeidsevner er viktig.

Til begge stillingene ligger det forventninger om å drive og utvikle forskning i tråd med RKBU Vest sin strategiplan og tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. Forskere som ansettes vil ha innflytelse på utvikling, iverksettelse og gjennomføring av forskningsprosjekter inkludert søknader om ekstern finansiering. Veiledning av studenter, stipendiater og forskningsveiledning av prosjekter i praksisfeltet inngår som oppgaver i stillingen. Forskningen ved senteret utvikles i et samarbeid med praksisfeltet og andre forskningsmiljø. Det forventes at de som tilsettes kan bidra til å videreføre dette også gjennom tjenestestøtte, undervisning og formidling.

Forskning på sammenhenger mellom skolefungering og psykisk helse, omsorgsbetingelser for barn og unge, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene for barn og unge er tre eksempler på prioriterte forskningstema ved senteret. Vi ønsker også søkere med kunnskap og kompetanse fra andre områder innen barne- og ungefeltet.

For en av stillingene inngår det et 3-årig engasjement som leder for en av våre tverrfaglige sammensatte faggrupper. Omfanget av lederfunksjonen er 30 % av ordinær stilling og inkluderer personalansvar. Det vil være mulighet for forlengelse av funksjonen ut over tre år, etter avtale. Det foreligger en egen beskrivelse for denne funksjonen. Faggruppelederen inngår i senterets ledergruppe og rapporterer til senterleder. Faggruppens arbeid er tverrfaglig og retter seg mot ansatte særlig innen barnevern, familievern, psykisk helsevern og andre relevante tjenester som møter barn og unge i særlig risiko.


Kompetanse

Kompetanse innenfor barnevern, barn og eller unges psykiske helse, og eller innenfor folkehelsearbeid rettet mot psykisk helse vil prioriteres. Erfaring fra kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester eller barnevern vil tillegges vekt.


Vi tilbyr

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. De(n) som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingene.

Arbeidssted vil være i NORCE Helse sine lokaler i «Nygårdsporten», nær Bergen sentrum.


Spørsmål om stillingene

Har du spørsmål om stillingene, kan du ta kontakt med senterleder for RKBU Vest, Ann Heidi Nebb, e-post aneb@norceresearch.no, telefon 918 14 784 eller faggruppeleder Kjell Morten Stormark, e-post kjst@norceresearch.no, telefon 922 05 002.

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.


Lenke til annonsen

Søk stillingen

 

Søknadsfrist
15. juli 2019