Du er her

Fagsjef psykisk helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold HF - Ledelse, AH

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. I 2022 fikk vi nytt og utvidet mandat, og formidler nå oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.
Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørendegrupper og brukere av tjenester samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter. I tråd med vårt utvidete mandat har vår virksomhet vokst og er i stor utvikling. 

Aldring og helse driver to nasjonale medisinske kvalitetsregistre, hvorav det ene er Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP).

Vi har ledig fast 100 % stilling som fagsjef psykisk helse 
For å kunne rendyrke og spisse det faglige arbeidet, er fagsjefstillingen en rent fagledende funksjon. Fagsjefene leder forskning, veileder og utvikler ideer til gjennomførbare prosjekter på sine fagområder.  Fagsjefene har også overordnet faglig ansvar inn i utviklingsprosjekter og kompetansehevingstiltak på sine fagområder, og de bidrar til nye, spennende idéer «på tvers» i organisasjonen.

Fagsjef psykisk helse er del av Aldring og helses fagråd. Aldring og helses fagråd støtter, fremmer og spisser vårt faglige arbeid. Fagrådet ledes av forskningssjefen. Stillingen rapporterer til daglig leder i Aldring og helse. Primærarbeidssted avtales nærmere, men vil være knyttet til Aldring og helses eksisterende lokaler.

Noe reising må påregnes. Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for fagområdet psykisk helse i samråd med forskningssjef
 • Lede forskningsarbeidet på psykisk helse i tett dialog med forskningssjef
 • Inngå i fagrådet i Aldring og helse
 • Initiere, lede og gjennomføre søknadsprosesser for forskningsprosjekter om psykisk helse
 • Bidra med forskningsideer, veiledning, søknader og forskning innenfor eget område og på tvers av fagområder
 • Ha ansvar for det nasjonale kvalitetsregisteret innen alderspsykiatri (KVALAP) og bidra til utvikling og måloppnåelse
 • Legge til rette for samarbeid mellom psykisk helse og andre fagområder i Aldring og helse
 • Legge til rette for samarbeid mellom Aldring og helse og eksterne aktører innenfor feltet psykisk helse
 • Initiere og legge til rette for faglige fora innenfor sitt område
 • Drive formidling og opplysningsarbeid innenfor sitt område i dialog med opplæringsleder og kommunikasjonssjef
 • Bidra til bedre ivaretakelse av psykisk helse hos eldre både i kommune- og spesialisthelsetjenesten gjennom Aldring og helses ulike satsinger
 • Ha en rådgivende funksjon for ledergruppa i organisasjonen
 • Bidra til kvalitetssikring av opplæring og kommunikasjon innen fagområdet psykisk helse


Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, spesialist i psykiatri, profesjonsstudiet i psykologi, spesialist i nevro-, eldre- eller voksenpsykologi, eller tilsvarende relevante utdanninger
 • Forskerkompetanse, fortrinnsvis på PhD-nivå eller høyere 
 • Erfaring med ledelse av utviklings- og forskningsarbeid
 • Interesse for og kunnskap om aldring og helse generelt, og psykisk helse hos eldre spesielt
 • Erfaring fra klinisk forskning, helsetjenesteforskning eller epidemiologisk forskning vil vektlegges
 • Gode ferdigheter i undervisning/formidling/kommunikasjon til ulike målgrupper som allmenheten, fagpersoner og beslutningstakere
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med relevant programvare
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kunnskap om forebygging, helseatferd og helsekompetanse er en fordel
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.


Personlige egenskaper

 • Er kvalitetsbevisst, strukturert og effektiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er teamorientert og opptatt av å få andre opp og frem
 • Er selvstendig og tar initiativ
 • Er fleksibel og har god omstillingsevne
 • Er pålitelig og trygg
 • Er nytenkende, innovativ og proaktiv
 • Er positiv og imøtekommende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Arbeid i en spennende kunnskapsorganisasjon som er i stadig utvikling
 • Arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø med dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Et spennende fagmiljø innen aldring og eldrehelse
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • Interessante og nyskapende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid
 • Mulighet for faglig utvikling i dybde og bredde

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, tlf. 977 61 638 og Geir Selbæk, forskningssjef, tlf. 958 83 535.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. september 2022