Du er her

Children’s Communication Checklist (CCC-2): En sammenligning av GCC-skårenes persentilfordeling i et britisk og norsk utvalg

Publisert
5. september 2010
Abstract

Children’s Communication Checklist (CCC-2): A comparison of General Communication Composite scores in Norway and the United Kingdom

The Children’s Communication Checklist (CCC-2) (Bishop, 2003) is a screening instrument used to identify language impairment in children. As a general measure of language skills, the checklist generates a General Communication Composite (GCC). Norms have been developed for English children (Bishop, 2003). The CCC-2 checklist has been translated into Norwegian and the present study compared the percentile distribution of Norwegian and English GCC scores based on a sample of 655 Norwegian children aged 6–10 years (314 girls and 341 boys). GCC scores, that corresponded to the 3rd, 5th, 10th, and 15th percentile, were 46, 51, 60 and 67 in the Norwegian sample, and 38–40, 44–45, 54 and 59 in the English sample. GCC scores corresponding to the 10th percentile were six scores higher in the Norwegian sample. If the English standards are used in the screening of Norwegian children, a GCC cut-off score of 60 should be used, corresponding to the 15th percentile using the English norms.

Keywords: CCC-2,; General Communication Composite (GCC), language impairment, percentile, screening instrument

Kan britiske normer brukes ved CCC-2-screening av språkvansker i Norge? En sammenligningsstudie viser at de to landenes persentilfordeling har samme mønster, men de er ikke helt ekvivalente.

Takk rettes til Helse Fonna for økonomisk støtte; Arne Taraldsøy og PPT-Haugesund for støtte under planleggingen; skoler og foreldre for deres innsats under datainnsamlingen; Otto Hageberg for kloke innspill etter gjennomlesing av manus; Wenche A. Helland for samarbeidet med den norske CCC-2-oversettelsen; og sist, men ikke minst rettes en stor takk til veileder Kenneth Hugdahl.

Bishops Children’s Communication Checklist (CCC-2) (Bishop, 2003), er et internasjonalt anerkjent screeninginstrument som brukes ved mistanke om språkfunksjonsvansker – dvs. vansker med å bruke og å forstå språklyder (fonetikk); kroppsspråk (nonverbal kommunikasjon); språklige virkemidler som humor, ironi og sarkasme (pragmatikk); ordenes spesielle og generelle betydning (semantikk); og vansker med å snakke i forståelige, meningsbærende setninger (syntaks). CCC-2 har høy spesifisitet og sensitivitet, og skalaenes indre konsistens er god (Cronbachs alpha = 0,65 for alle). Valideringsstudier (Norbury, Nash, Baird & Bishop, 2004; Bishop, 2003) viste at CCC-2 skiller godt mellom barn med og uten språkvansker, mellom ulike typer språkvansker som for eksempel vansker knyttet til struktursiden, som ved spesifikke språkvansker (specific language impairment, SLI), og med å forstå og bruke språket i sosiale sammenhenger (pragmatiske språkvansker), som ved Aspergers syndrom (AS).

Det er et ønske å bruke CCC-2 ved screening av norske barn, i klinisk sammenheng. Først må det undersøkes om de britiske CCC-2-normene kan brukes. To land som har mye felles, kan likevel ha ulik kulturell oppfatning av hva som er normalt /avvik ved barns atferd, også språkatferd (Canino & Alegria, 2008). Det er derfor et problem når tester og selvrapporteringsskjemaer blir brukt i et land med normer utviklet for et annet. Manglende tilpassete normer for hvert land er ett generelt problem i testpsykologien. I screening kan feil cut-off-skår bety feilkategoriseringer: Hvis vansker blir oversett, kan barnet gå glipp av en grundig utredning og tilpassete tiltak. Hvis vanskene overdrives, blir ressurser brukt på unødige, tidkrevende – og for barnet belastende utredninger. Denne studien hadde til hensikt å sammenligne GCC-skår tilsvarende 3., 5., 10. og 15. persentil i et norsk utvalg, med tilsvarende GCC-persentilfordeling fra den britiske normeringsstudien (Bishop, 2003). CCC-2 ble i forbindelse med studien oversatt til norsk (se Helland, Biringer, Helland og Heimann, 2009).

Metode

Målet var å screene elevene i aldersgruppen 7–10 år i Haugesund kommune. Tidlig i planleggingen ble rektorene og leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen informert. Da prosjektet var godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og av Personombudet for forsking, ble det presentert på rektormøtet, som ga klarsignal til at samarbeid med skolene kunne innledes. De foresatte ble informert i et informasjonsskriv. Studien ble også presentert i lokalavisen.

Utvalget. Ifølge Statistisk sentralbyrå bodde det 33 000 personer i kommunen i det året (2007) da screeningen ble gjennomført. Befolkningsstrukturen var som i landet for øvrig. Nasjonalt var det i 2.-4. klasse registrert 182 786 barn, 51,2 % gutter og 48,8 % jenter. I kommunen var det 1206 barn, 51,8 % gutter, og 48,2 % jenter. Datamaterialet ble anonymisert. Hver skole, klasse og elev fikk sin kode. Med utgangspunkt i skolenes navnelister ble 1227 CCC-2-spørreskjemaer levert til klasselærerne, som leverte ut skjema, returkonvolutt og informasjonsskriv til foresatte, og samlet inn returkonvoluttene. Foresattes sosioøkonomiskestatus ble det av praktisk/etiske grunner ikke spurt etter. Av 1227 utlevert skjemaer nådde 184 ikke adressaten. Begrunnelsen var fravær pga. sykdom/ferie, flytting/skolebytte, ikke-oppdaterte navnelister. Totalt 674 (64,6 %) skjemaer ble besvart. Sammenlignet med normeringsstudiens svarprosent på 62 % (Bishop, 2003) er dette tilfredsstillende. Totalt 564 skjemaer representerte 2.-4. klasse (47 % av elevpopulasjonen), og 110 første klasse. Alle skolene deltok, og utvalget representerte kommunens småbarnsforeldrebefolkning. Etter Consistency Check ble 19 profiler tatt ut. Totalt 655 profiler dannet grunnlaget for studiens ekvivalente persentilfordeling.

Målenstrumenter. CCC-2 består av ti skalaer, med syv spørsmål i hver. Flere sider av språkfunksjonen måles (struktursiden, den pragmatiske siden og generell sosial fungering). Det stilles også spørsmål om varig hørselssvekkelse; fysisk funksjonshemning; kronisk sykdom; om norsk er hovedspråket hjemme; om barnet snakker i enkle setninger. De britiske normene er lik for begge kjønn. Skjemaene skåres for hånd eller i et databasert skåringsprogram (Bishop, 2003). Studien brukte skåringsprogrammet, som regner ut en CCC-2-profil: The General Communication Composite (GCC), et mål på generell språklige fungering; The Social Interaction Deviance Composite (SIDC), et mål på språkbruk i sosiale situasjoner; skalaenes råskår og ekvivalent persentil plassering; en indeks for Consistency Check. Ifølge Bishop tyder ikke en GCC-skår lik eller over 55 på språkvansker, unntatt når SIDC er lik eller under –14, og tre eller flere skalaer har skalerte skår, tilsvarende 10. persentil, og/eller en eller flere skalaer har skalert skår tilsvarende 5. persentil.

Resultater og diskusjon

I det norske utvalget var GCC-skår tilsvarende 3., 5., 10. og 15. persentil 6–8 GCC-skår høyere enn i tilsvarende GCC-persentil fordeling fra CCC-2s normeringsstudie. De to lands persentilfordeling viste samme mønster, men de var ikke helt ekvivalente. Tabell 1 og tabell 2 viser at de to lands ekvivalente persentilfordeling over GCC-skår har samme mønster. I den britiske fordelingen er variasjonsbredden over 50. persentil 24 (106–82), og under 50. persentil 54 (82–28). I den norske fordelingen er variasjonsbredden over 50. persentil, 23 (112–89), og under 50. persentil, 58 (89–31). Begge lands fordeling har samme mønster: Under 50. persentil reduseres GCC-skår gradvis, og over 50. persentil er det en bratt økning. Mønsteret viser at CCC-2 skiller dårlig mellom barn med GCC- skår over 50. persentil, men godt mellom barn med GCC-skår under 50. persentil. Bishops mål var nettopp å utvikle et screeninginstrument som skilte godt mellom barn med og uten språkvansker, og mellom undergrupper av språkvansker (Bishop & Baird, 2001).

Tabell 1. Den britiske ekvivalente persentilfordelingen for GCC-skår (N = 542). Tabellen er hentet fra Bishop (2003, s. 71). GCC-skår som korresponderer med 3., 5., 10. og 15. persentil er uthevet i tabellen.

Britiske

GCC-skår

Britiske persentil

Britiske

GCC-skår

Britiske persentil

82

50

82

50

81

49

83

52

80

47

84

53

79

45

85

55

78

45

86

58

77

44

87

60

76

42

88

63

75

40

89

64

74

38

90

67

73

36

91

69

72

33

92

70

71

32

93

72

70

30

94

74

69

28

95

77

68

27

96

79

67

25

97

82

66

24

98

84

65

21

99

85

64

20

100

86

63

18

101

88

62

17

102

89

61

16

103

92

60

15

104

92

59

15

105

92

58

14

106+

95+

57

13

56

12

55

11

54

10

53

9

52

9

51

9

50

8

49

7

48

7

47

6

46

6

45

5

44

5

43

4

42

4

40

3

39

3

38

3

37

2

36

2

35

2

32

1

31

1

30

1

29

1

28

1

>28

1

Tabell 2. Den norske ekvivalente persentil-fordelingen for GCC-skår (N = 655). GCC-skår som korresponderer med 3., 5., 10. og 15. persentil er uthevet i tabellen.

Norsk

GCC-skår

Norsk

persentil

Norsk

GCC-skår

Norsk

persentil

89

50

89

50

88

49

89

51

88

48

89

52

87

47

89

53

87

46

91

54

87

45

91

55

86

44

92

56

86

43

92

57

86

42

92

58

85

41

93

59

84

40

93

60

84

39

93

61

84

38

94

62

83

37

94

63

83

36

95

64

82

35

95

65

82

34

96

66

81

33

96

67

81

32

96

68

80

31

96

69

79

30

97

70

78

29

97

71

78

28

98

72

78

27

98

73

77

26

98

74

76

25

99

75

76

24

99

76

75

23

100

77

75

22

100

78

73

21

100

79

73

20

101

80

72

19

101

81

70

18

102

82

69

17

103

83

68

16

103

84

67

15

104

85

65

14

104

86

64

13

104

87

63

12

105

88

61

11

106

89

60

10

106

90

58

9

106

91

56

8

106

92

55

7

106

93

53

6

106

94

51

5

106

95

48

4

109

96

46

3

109

97

41

2

112

98

31

1

112

99

Selv om de to lands ekvivalente persentilfordeling viste like mønster, er det metodiske forskjeller til stede som må understrekes. CCC-2 er i utgangspunktet dia-gnosenøytralt, men i normeringsstudien (Bishop, 2003) var eksklusjonskriteriene «sensorineural hearing loss», «child has statement of special educational needs», og «non English speaking home background. I den norske studien var eksklusjonskriteriene sterkt nedsatt hørsel; at barnet ikke snakket i enkle setninger; at norsk ikke var hovedspråket hjemme. I den norske skolen har alle barn rett til tilpasset opplæring innenfor ordinær undervisning (opplæringsloven § 1–3), derfor kunne ikke «child has statement of special educational needs» være en eksklusjonsgrunn. Det norske utvalget viser derfor hvordan GCC-skår fordeler seg i en tilnærmet norsk normalpopulasjon, mens barna i det britiske normeringsutvalget representerer en noe mer selektert gruppe.

Den norske studien (N = 655) er en tilnærmet populasjonsstudie, og representerer et befolkningsgrunnlag på 4,8 mill. Den britiske normeringsstudien (N = 542) representerte et befolkningsgrunnlag på 80 mill. I det britiske utvalget var alderspennet 12 år: 201 barn var 4–6 år, 230 var 6–10 år, og 111 var 10–17 år. I det norske utvalget var aldersspennet 4 år: 597 barn var 6–10 år, 57 var 10–10,5 år, og ett barn var 11 år. En del barn som i førskolealder har språkvansker på grunn av forsinket språkutvikling, har ikke lenger vansker ved skolestart (Law, Boyle, Harris, Harkness & Nye, 2000). I det britiske utvalget var 201 av barna mellom 4 og 6 år, mens alle barna i det norske utvalget var 6 år eller mer. Dette er en forskjell som kan ha bidratt til at GCC-skår tilsvarende 3., 5., 10. og 15. persentil i den britiske normeringsstudien er noe lavere enn i det norske utvalget.

Konklusjon

Sammenhengen mellom psykisk helse og språkvansker er godt dokumentert (se f.eks. Beitchman, et al., 2001; Wadman, Durkin & Conti-Ramsden, 2008), og det er av samfunnsmessig betydning at språkfunksjonsvansker ikke blir oversett. Pålitelige screeninginstrumenter, med normer utviklet for gruppen det skal brukes i, er derfor viktig. De to lands persentilfordeling samsvarer godt, men de er ikke helt ekvivalente. GCC-skår tilsvarende 10. persentil i det norske utvalget er 60, ikke 54, som Bishops (2003) anbefalte GCC-skår cut-off. Resultatene viser at dersom CCC-2 brukes til screening av norske barn i klinisk sammenheng, bør GCC-skår cut-off settes ved 60, tilsvarende 15. persentil. Hvis Bishops anbefalte GCC-skår cut-off på 54 brukes i forskning, blant annet til å undersøke forekomst av språkfunksjonsvansker hos norske barn, må forekomsten justeres noe opp. For aldersgruppen 12–16 år bør de britiske normene bare være retningsgivende, da det britiske normeringsutvalget for aldersgruppen, kun omfattet 48 barn (26 jenter og 22 gutter) (Bishop, 2003).

Lillian Hollund-Møllerhaug

Psykisk helsevern for barn og unge

Haugesund sykehus, Helse Fonna HF

Pb. 2170 N-5504 Haugesund

Tlf. 41 31 07 17

E-post lillian.moellerhaug@c2i.net

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side 824-826

Kommenter denne artikkelen

Referanser

Bitchman, J. H., Wilson, B., Johnson, C. J., Atkinson, L., Young, A., Adlaf, E. et al. (2001). Fourteen-year follow-up of speech/language-impaired and control children: psychiatric outcome. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40 (1), 75–82.

Bishop, D. V., & Baird, G. (2001). Parent and teacher report of pragmatic aspects of communication: use of the children’s communication checklist in a clinical setting. Developmental Medicine and Child Neurology, 43 (12), 809–818.

Bishop, D. V. M. (2003). The Children’s Communication Checklist Second Edition (CCC-2). London: The Psychological Corporation.

Canino, G., & Alegria, M. (2008). Psychiatric diag-nosis – is it universal or relative to culture? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49 (3), 237–250.

Helland, W. A., Biringer, E., Helland, T., & Heimann, M. (2009). The usability of a Norwegian adaptation of the Children’s Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in differentiating between language impaired and non-language impaired 6– to 12-year-olds. The Scandinavian Journal of Psychology, 50 (3), 287–292.

Law, J., Boyle, J., Harris, F., Harkness, A., & Nye, C. (2000). Prevalence and natural history of primary speech and language delay: findings from a systematic review of the literature. Inter-national Journal of Language & Communication Disorders, 35 (2), 165–188.

Norbury, C. F., Nash, M., Baird, G., & Bishop, D. (2004). Using a parental checklist to identify diagnostic groups in children with communication impairment: a validation of the Children’s Communication Checklist-2. International Jour-nal of Language & Communication Disorders, 39 (3), 345–364.

Wadman, R., Durkin, K., & Conti-Ramsden, G. (2008). Self-esteem, shyness, and sociability in adolescents with specific language impairment (SLI). Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51 (4), 938–952.