Du er her

Enhetsleder

Oslo universitetssykehus HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.  

Vi søker enhetsleder til nyopprettet Enhet for inntak og avklaring 


Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmenpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4G og Seksjon Psykiatrisk legevakt i storbylegevakten på Aker.

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk ligger sentralt i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fem enheter; tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker, en gruppeenhet og en enhet for Helse og arbeid. Hver bydelsenhet har ca. 15 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester.

På tvers av enhetene har vi spesialiserte fagteam for traumelidelser, nevropsykologiske tilstander og bipolar lidelse. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet og med eksterne samarbeidspartnere.

Fra høsten 2024 opprettes det en ny Enhet for Inntak og avklaring. Enhetens arbeid vil være vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten i felles henvisningsmottak, gjennomføre avklarende samtaler med pasienter for å vurdere rett behandlingssted og gi kortvarig oppfølging av pasienter som ikke er i behov av mer omfattende utredning og behandling. Enheten vil bestå av totalt 9 personer inkl. enhetsleder, herunder 2 overleger, 2 LIS, og 4 psykologer/psykologspesialister. 


Vi søker nå en engasjert enhetsleder som vil være med på å utforme enheten og utvikle et nytt tilbud ved Nydalen DPS. 

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  


Arbeidsoppgaver 

 • Stillingen er en kombinert stilling hvor 50 % er knyttet til klinisk arbeid og 50 % er knyttet til administrasjon og ledelse
 • Overordnet ansvar for vurdering og behandling av henvisninger som kommer til allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS
 • Delta i inntaksteam sammen med andre spesialister
 • Delta i avklarende samtaler med pasienter som er henvist til Nydalen DPS
 • Samhandle med enhetsledere, behandlere og merkantile internt i DPS samt avtalespesialister tilknyttet Nydalen DPS
 • Avhengig av kapasitet, kan det bli aktuelt å ha noen utrednings- og behandlingsforløp av voksne pasienter
 • Enhetsleder har sammen med seksjonsleder det samlede administrative, organisatoriske og faglige ansvaret i enheten og er ansvarlig for drift, budsjett, personalledelse og rekruttering
 • Enhetsleder skal legge til rette for hensiktsmessig organisering og fagutvikling og skape et miljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling hos medarbeiderne
 • Enhetsleder har et overordnet ansvar for samhandling med øvrige enheter i avdelingen, med fastleger/primærhelsetjenesten og med andre seksjoner/enheter internt i Klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Vi søker en leder som kan lede enheten i tråd med klinikkens og avdelingens visjon og overordne strategi- og handlingsplaner og som kan være en pådriver i endringsprosesser
 • Veiledning og undervisning internt og av samarbeidspartnere kan tilkomme


Kvalifikasjoner 

 • Minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning
 • Søker bør være spesialist i psykiatri eller spesialist i klinisk voksenpsykologi eller nesten ferdig med spesialistutdanning 
 • Søker må ha bred erfaring med arbeid med pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig med ledererfaring og/eller formell lederkompetanse eller et ønske om å tilegne seg slik kompetanse
 • Søker må ha god organisasjonforståelse og erfaring med forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Søker må ha god forståelse for lovverket som regulerer helsehjelp i spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern
 • Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 
Hos oss er det viktig at du:

 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag
 • har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • har gode samarbeidsevner og kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er opptatt av forbedringsarbeid og utvikling av helsetjenestene til det beste for pasientene
 • er opptatt av å legge til rette for et trygt arbeidsmiljø og utvikling av den enkelte medarbeider
 • har interesse for utvikling av behandlingstilbudet i psykisk helsevern


Vi tilbyr 

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En arbeidsplass med mange kolleger med høy fagkompetanse og interesse for å utvikle fagfeltet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å delta i forskningsprosjekter
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Som ny leder i OUS blir du en del av et lederutviklingsprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Erlend Hangaard, avdelingsleder, tlf. +47 23 02 33 00, e-post uxerlh@ous-hf.no og Christine Therese Bull Bringager, seksjonsleder, tlf. +47 23 02 33 00, e-post uxchng@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. august 2024