Du er her

Hva skjer ved frontal hjerneskade?

Publisert
5. februar 2013

Marianne Løvstad forsvarte 28. november 2012 avhandlingen Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex – neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: marianne.lovstad@sunnaas.no

Pasienter med skader i frontallappene kan fungere normalt på nevropsykologiske mål, men likevel ha vansker med å fungere i dagliglivet. Dette skyldes problemer med styring av tanker, følelser og handlinger (reguleringsvansker) og medfører vansker med planlegging og organisering. EEG-baserte metoder viste at skader i frontale hjerneområder gir svikt i grunnleggende oppmerksomhetsfunksjoner. Studien viser at man får et bedre bilde av pasienters problemer ved bruk av et bredt spekter av utredningsmetoder. Eksperimenter og elektrofysiologiske mål på oppmerksomhets- og minnefunksjoner kan på sikt utgjøre et nyttig supplement i nevropsykologisk praksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen