Du er her

Hva skjer ved frontal hjerneskade?

Marianne Løvstad forsvarte 28. november 2012 avhandlingen Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex – neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: marianne.lovstad@sunnaas.no

Pasienter med skader i frontallappene kan fungere normalt på nevropsykologiske mål, men likevel ha vansker med å fungere i dagliglivet. Dette skyldes problemer med styring av tanker, følelser og handlinger (reguleringsvansker) og medfører vansker med planlegging og organisering. EEG-baserte metoder viste at skader i frontale hjerneområder gir svikt i grunnleggende oppmerksomhetsfunksjoner. Studien viser at man får et bedre bilde av pasienters problemer ved bruk av et bredt spekter av utredningsmetoder. Eksperimenter og elektrofysiologiske mål på oppmerksomhets- og minnefunksjoner kan på sikt utgjøre et nyttig supplement i nevropsykologisk praksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen