Du er her

Skiftarbeid

Ingvild Saksvik-Lehouillier forsvarte 24. april 2012 avhandlingen Shift work tolerance and adaptation to shift work among offshore workers and nurses for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: ingvisak@svt.ntnu.no

Hvilke faktorer, situasjonelle, individuelle og livsstilsrelaterte, påvirker offshorearbeideres og sykepleieres toleranse for og tilpasning til skiftarbeid? Funnene viser at offshorearbeidere sover relativt godt under skiftarbeid. Det var ingen forskjeller i deres søvn i uken etter at de kom hjem fra arbeidsperiodene. Lange arbeidsdager kan være negativt for sykepleiere, særlig for dem som har hatt skiftarbeid lenge. Individuelle egenskaper og helserelatert atferd er sentralt for skiftarbeidstoleransen til sykepleiere, særlig gjelder dette personlighetsfaktoren robusthet. Flere undersøkelser, særlig longitudinelle, trengs for å finne hvilke faktorer som er relatert til skiftarbeidstoleranse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side

Kommenter denne artikkelen