Du er her

Kvaliteten på psykoterapeuter

Helene A. Nissen-Lie forsvarte 12. desember 2011 avhandlingen Psychotherapists’ self-perceptions: Their relationship to the processes and outcomes of psychotherapy for ph.d.- graden ved Universitetet i Oslo

Nissen-Lie undersøkte om psykoterapeuters selvopplevelse og vurdering av seg selv som terapeut påvirker pasientens endring og deres opplevelse av terapeutiske allianse. Ett funn var at jo mer terapeuter tviler på sin kompetanse, desto høyere allianseskårer oppnår de fra pasientene, og desto mer nedgang i interpersonlige problemer rapporterer pasientene. Og jo mer terapeutene strever med å like, respektere og følelsesmessig tåle pasientene sine, dess svakere allianse rapporterer pasientene. Flere funn tyder på at terapeutens selvforståelse preger behandlingsprosessen og terapiresultatet. Forskjellen i terapieffekt mellom terapeuter er betydelig.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen