Du er her

Ikke-suicidal selvskading

Linn Toril Fikke forsvarte 30. august 2011 sin avhandling Non-Suicidal Self-Injury in Adolescents: Executive Functions and the Role of Serotonin in Impulsivity for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Ungdom som har utført ikke-suicidal selvskading, presterer svakere på tester av eksekutive funksjoner sammenlignet med ungdom uten slik atferd. Eksekutive funksjoner gjelder overordnet styring, kontroll og modulering av mentale prosesser, og henger sammen med evnen til å planlegge og gjennomføre oppgaver og til å regulere følelser. Funnene sammenfaller med det mange ungdommer sier, at de skader seg selv for å regulere følelsene sine. Et annet funn var at unge jenter som hadde utført ikke-suicidal selvskading, ble impulsive når serotonin-nivået i hjernen ble senket.

Kontakt: linn.fikke@so-hf.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen