Du er her

Tidlige maladaptive skjemaer

Jens C. Thimm forsvarte 8. juni 2011 sin avhandling A study of the associations between early maladaptive schemas, developmental task resolution, and personality traits in a psychiatric outpatient sample for ph.d.-graden ved NTNU i Trondheim.

Kontakt jens.thimm@helgelandssykehuset.no

I et utvalg bestående av voksne polikliniske pasienter var det betydelig sammenheng mellom tidlige maladaptive skjemaer og negativ løsning av psykososiale utviklingsoppgaver. En fant videre sammenhenger mellom maladaptive skjemaer og dimensjonene av femfaktormodellen for personlighet, spesielt nevrotisisme. Slike skjemaer predikerte depressive symptomer ut over normale personlighetstrekk. Skjemaer medierte sammenhengene mellom minner om foreldrenes oppdragelsesstil og symptomer på personlighetsforstyrrelser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen