Du er her

Radioaktivt nedfall og kognitiv fungering

Kristin Sverdvik Heiervang forsvarte 10. juni 2011 sin avhandling In utero radiation exposure and cognitive function: a study of Norwegians exposed prenatally to Chernobyl fallout for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: kristin.sverdvik.heiervang@ahus.no

I undersøkelsen er det sett på kognitiv og psykososial fungering hos norsk ungdom som i svangerskapet ble eksponert for radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl. Studien viser at gruppen av eksponert ungdom presterte svakere på kognitive tester enn ikke-eksponert ungdom. Det ble ikke rapportert om emosjonelle og atferdsmessige problemer hos ungdommene. Oppsummert peker dataene på en mulig sammenheng mellom eksponering for lave doser ioniserende stråling på fosterstadiet og subtile avvik i kognitiv fungering.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen