Du er her

Schizofreni og bipolar lidelse

CARMEN E. SIMONSEN forsvarte 25. juni 2010 sin avhandling Neurocognition and Psychosocial function across Bipolar disorder and Schizophrenia for ph.d.graden ved Universitetet i Oslo Kontakt: c.e.simonsen@medisin.uio.no

Schizofreni og biopolar lidelse er ikke kategorisk forskjellige lidelser, men befinner seg på et kontinuum. Avhandlingen undersøkte om det var diagnose eller symptombilde som hadde størst betydning for kognitiv svikt og vansker i dagliglivsfungering hos mennesker med schizofreni og bipolar lidelse. Funnene viser at grad av kognitiv svikt avhenger mer av tidligere psykose enn diagnosetilhørighet. Selvopplevd sosial fungering var like svak hos personer med bipolar lidelse som hos personer med schizofreni.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen