Du er her

Kognitiv svikt etter hjerneskade

Solrun Sigurdardottir forsvarte 20. mai 2010 sin avhandling A prospective study of Traumatic Brain Injury: Neuropsychological Functioning and Post-Concussion Symptoms at 3 and 12 months after injury for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt solrun.sigurdardottir@sunnaas.no

En oppfølgingsstudie av personer med traumatisk hjerneskade 3 og 12 måneder etter ulykken. Totalt 115 deltagere ble fulgt opp. Kognitiv bedring ble funnet hos alle gruppene (lette, moderate, alvorlige). De som fungerte best 1 år etter skaden, hadde bedre kognitiv funksjon, kortvarig hukommelsestap og negative funn på MR/CT. De var også mindre trettbare og hadde høyere utdanning enn de øvrige. Blant de med lette skader fikk 28 % påvist en hjerneskade. Denne gruppen bør ivaretas bedre i tidlig fase etter skaden. Studien understreker viktigheten av forløpsdiagnostikk etter traumatisk hjerneskade.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen