Du er her

Psykisk helse og søvn hos barn med kronisk sykdom

Mari Hysing forsvarte 11. mai sin avhandling Mental health in children with chronic illness for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.Kontakt mari.hysing@psybp.uib.no

Flere barn med kronisk sykdom hadde psykiske vansker enn det som var tilfellet hos deres jevnaldrende. Det kan dreie seg om problemer med vennerelasjoner, hyperaktivitet, uoppmerksomhet, og emosjonelle problemer. Barna hadde også større innsovningsvansker og flere nattlige oppvåkninger enn sine jevnaldrende. Funnene bekrefter behovet for at helsepersonell er oppmerksomme på psykisk helse og søvn i møte med barn med kronisk sykdom. Et enkelt kartleggingsinstrument viste gode egenskaper til å fange opp psykiske vansker i denne gruppen, og kan derfor være et nyttig verktøy for helsepersonell.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen