Du er her

Kommunikasjon og teameffektivitet i ledermøter

HENNNNG BANG forsvarte 4. mars 2010 sin avhandling Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt henning.bang@psykologi.uio.no

Klare mål for hva man ønsker å oppnå når man tar opp en sak, fokus på emnet man diskuterer, og det å si fra hvis man opplever målet for diskusjonen som uklart, skaper teameffektivitet i ledermøtet. Men ledere nøler med å si fra under møtet om uklarheter og manglende struktur, fordi de antar at det vil ha negativer konsekvenser. Et annet funn var at måten man samtaler om sakene på, har betydning. Er samtalene i ledermøtet preget av dialog – dvs. åpenhet, respekt og nysgjerrighet – øker sjansen for at deltakerne vurderer saksresultatene, gruppefølelsen og egen tilfredshet positivt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen