Du er her

Barn med vansker

Barn med emosjonelle plager i tillegg til oppmerksomhetsvansker strever mer på skolen og sosialt enn de med bare oppmerksomhetsvansker.

Lin Sørensen forsvarte 4. juni 2009 avhandlingen Emotional problems in inattentive children – effects on cognitive control functions for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen ble gjort blant barn som har deltatt i «Barn i Bergen»-studien. Funnene viser at både foreldre og lærere ser en klar sammenheng mellom symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer. Barn med både oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer hadde betydelig mer vansker med skolefag og sosial omgang enn barn med bare oppmerksomhetsvansker hadde. Barn med både emosjonelle problemer og oppmerksomhetsvansker så ut til å ha nedsatt evne til å bearbeide kompleks informasjon og til å tenke fleksibelt. Videre hadde barn med ADHD og angstproblemer større vansker med å hemme sine impulser, opptre fleksibelt og regulere sine emosjonelle uttrykk enn barn med ADHD uten angst.

Kontakt lin.sorensen@psybp.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen