Du er her

Utdanning i en politisk kontekst

Den kurdiske frigjøringsbevegelsen PKK legger vekt på utdanning av medlemmene. Utdanningen har skapt økt selvtillit og verdighet.

Kariane Westrheim forsvarte 26. februar 2009 sin avhandling Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen baserer seg på en kvalitativ intervjuundersøkelse blant 16 medlemmer av PKK, og drøfter hvordan de opplever sin deltakelse ut fra et utdanningsperspektiv. Data blir analysert på bakgrunn av kritisk pedagogikk i tradisjonen etter Paulo Freire og Antonio Gramsci. Transformasjon av kunnskap og personlighet har bidratt til øk-ende bevissthet om hvordan den undertrykkende situasjonen de befinner seg i, kan overvinnes. For mange har organisasjonens utdanningsprogram skapt økt selvtillit, verdighet og følelsen av å ha «blitt noen».

Kontakt kariane.westrheim@iuh.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen