Du er her

Spilleavhengighet

Studien tyder på at mange spilleavhengige trenger mer omfattende og bedre tilpasset behandling enn det som har vært vanlig i Norge.

Publisert
5. juni 2009

Helge Molde forsvarte 15. januar 2009 avhandlingen Pathological gambling: prevalence, mechanisms and treatment outcome for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen.

Patologisk spilleavhengighet har i de siste årene fått mye oppmerksomhet i Norge. I tillegg til store økonomiske problemer er de som rammes, kjennetegnet av personlige, emosjonelle, familiære og sosiale vansker. Pengespillavhengighet er også karakterisert ved tap av kontroll over egen atferd, overopptatthet av spill og påfølgende negative konsekvenser.

Helge Molde har gjennomført tre studier som omhandler pengespillavhengighet. En av disse dreier seg om utbredelse av pengespillproblemer blant ungdom i den videregående skole i Norge. I tillegg er det gjort en eksperimentell studie hvor han har undersøkt om personer rammet av avhengighet til pengespill viser ufrivillig oppmerksomhet rettet mot pengespillstimuli. Den tredje studien undersøkte effekten av korttids kognitiv gruppebehandling for pengespillavhengige med en randomisert venteliste-kontroll-design.

Resultatene viste relativt høy forekomst av pengespillproblemer blant ungdom i 16–19-årsalderen. I tillegg påpekes behovet for å validere de ulike kartleggingsinstrumentene brukt i prevalensforskning ved anvendelse av såkalte «item–respons-analyser».

I den eksperimentelle studien fremgikk det at pengespillavhengige viste ufrivillig oppmerksomhet mot pengespillrelaterte stimuli av visuell art sammenlignet med en kontrollgruppe uten pengespillproblemer. Resultatene av studien kan sies å utvide kunnskapsgrunnlaget om ufrivillig oppmerksomhet blant pengespillavhengige.

Effekten av korttidsbehandling var blandet, både umiddelbart etter behandling og ved oppfølging 3 og 6 måneder etter behandling. Symptombedring ble vist når det gjaldt rapportert trang til å spille og opplevelse av kontroll, men ikke på atferdsmål som målte hvor mye man spilte for, og hvor ofte man spilte. Resultatene av studien tyder på at mange spilleavhengige ville hatt nytte av et mer omfattende og bedre tilpasset behandlingstilbud enn det som har vært standard i Norge.

Kontakt helge.molde@psysp.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side

Kommenter denne artikkelen