Du er her

Utredning av mild demens

Avhandlingen undersøker hvilken rolle kognitive tester har i utredningen av demens. Tidlig diagnostikk kan gi bedre støtte og behandling.

Publisert
5. mai 2009

Arvid Skjerve forsvarte 23. oktober 2008 avhandlingen Assessing mild dementia – a study of brief cognitive tests for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen omhandler tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Disse tilstandene kjennetegnes ved hukommelsesvansker og svekkelse av andre kognitive funksjoner som er viktige for å fungere i dagliglivet. Dette rammer hovedsakelig eldre personer. Tidlig diagnostikk av demens er viktig med tanke på planlegging og igangsetting av praktiske hjelpetiltak og behandling. Diagnostikk baseres på opplysninger fra flere undersøkelsesmetoder, der kartlegging av kognitive funksjoner er sentralt.

Avhandlingen har fokus på hvilken rolle korte kognitive tester har i utredning av demens. Metodene som undersøkes, er norske versjoner av de internasjonale testene Seven Minute Screen (7MS), Syndrom Kurztest (SKT) og Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE). Avhandlingen beskriver egenskaper ved Seven Minute Screen i et normalutvalg av eldre personer. Videre beskrives egenskaper ved Seven Minute Screen, Syndrom Kurztest og Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly i et utvalg av eldre pasienter som er henvist til geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker med mistanke om begynnende demens. Av undersøkelsesresultatene fremgår det at Seven Minute Screen og Syndrom Kurztest har begrenset verdi for å avdekke demenssykdom i en tidlig fase, og at resultatene fra disse testene alltid må sees i sammenheng med øvrige undersøkelsesresultater.

Kontakt arvid.skjerve@gmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen