Du er her

Diskusjonsgrupper på Internett

Doktorgradsprosjektet gir kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker bruker Internett til helseformål.

Publisert
5. april 2009

Jan-Are K. Johnsen forsvarte 5. september 2008 avhandlingen Electronically mediated health-communication: Uses of text-based media for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Studiene avdekker karakteristikker ved deltakere i Internett-baserte diskusjonsforum for helse og beskriver hvordan kommunikasjonen i slike sammenhenger forløper. Målet har vært å etablere en forståelse av hvilke behov dette dekker for deltakerne, samt hvilke faktorer som bidrar til å motivere og påvirke atferd. Prosjektet har også sett på fagpersoners rolle i denne sammenhengen, og hvordan fagpersoner påvirker kommunikasjonen. Videre forsøker avhandlingen å presentere et teoretisk perspektiv for å bedre forstå bruk av tekstmedier til helseformål.

Resultatene viser at deltakerne har positivt utbytte av nettbaserte og helserelaterte diskusjonsforum. Innholdsanalyser tyder på at diskusjonene preges av å være sosialt støttende, noe som bekreftes av deltakerne. I tillegg sier deltakerne at de i større grad deler personlig informasjon med andre på Internett enn i ansikt-til-ansikt-situasjoner.

Fagpersoner kan spille en rolle når det gjelder problemstillinger der risikoen for destruktiv atferd er til stede, enten som moderatorer eller rollemodeller. I en teoretisk fortolkning av resultatene argumenteres det for at egenskaper ved tekstbaserte medier kan bidra til helsefremmende effekter, for eksempel ved at tekstmediet muliggjør bearbeiding av et budskap før det oversendes mottakeren. Dette kan spille en rolle for menneskers behov for positiv selvpresentasjon når en frykter stigmatisering. Bruk av tekstbaserte medier kan gi mulighet til å kontrollere informasjonsflyten og dermed også gi pasienter/klienter økt kontroll over hvordan de oppfattes. Det kan være med på å senke terskelen for å søke hjelp, og ha terapeutiske ringvirkninger i seg selv.

Kontakt jan-are.kolset.johnsen@telemed.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen