Du er her

Hvorfor utvikles spiseforstyrrelser?

Sosiale faktorer er viktige for utvikling av spiseforstyrrelser hos unge kvinner.

Publisert
5. mars 2009

Tilmann von Soest forsvarte den 15. august 2008 sin avhandling The development of eating problems during adolescence and young adulthood: A longitudinal study exploring psychological and social mechanisms for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Avhandlingen søker å finne forklaringer på hvorfor spiseproblemer øker i tenårene og etter hvert avtar hos unge voksne kvinner. Til dette formålet ble longitudinelle spørreskjemadata fra den landsdekkende, representative undersøkelsen: Ung i Norge analysert. Data fra omtrent 2900 ungdommer ble samlet inn i 1992, og deltakerne ble deretter fulgt opp tre ganger over en 13-årsperiode. I den første artikkelen i avhandlingen ble årsakene til økningen av uhensiktsmessig slanking blant jenter undersøkt. Resultatene viser at slanking øker fra tidlige tenår til tidlig voksenalder hos jenter; hos gutter vises ingen forandring i slanking. Kjønnsforskjellen i økningen i slanking kan delvis forklares ved økt ustabilt selvbilde og økte symptomer for depresjon hos jenter sammenliknet med gutter i samme alder.

I den andre og tredje artikkelen av avhandlingen blir mulige mekanismer for nedgangen i spiseproblemer i ung voksen alder undersøkt. Her vises det at kvinner som flyttet sammen med en partner, samlet sett utviklet færre bulimiske symptomer sammenliknet med kvinner som ikke ble samboere. Likeledes ble spiseproblemer redusert hos kvinner som ble foreldre sammenliknet med kvinner som ikke hadde fått barn i undersøkelsesperioden. Resultatene fra de tre artiklene tyder på at slanking øker hos jenter i tenårene på grunn av en økning i emosjonelle problemer. En mulig forklaring på nedgangen av spiseproblemer i voksen alder kan være forandringer i sosiale roller som for eksempel samboerskap og foreldreskap. Avhandlingen konkluderer med at sosiale faktorers rolle i å forklare spiseproblemer må utforskes videre.

Kontakt tvs@nova.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen