Du er her

Reguleringskompetanse hos spedbarn

Tidlig intervensjon gir bedret felles oppmerksomhet ved tolv måneders alder. Jenter skåret generelt bedre enn gutter.

Publisert
7. februar 2009

Kåre Sten Olafsen forsvarte 13. juni 2008 avhandlingen Precursors of regulatory competence in term and preterm infants: The influence of a sensitizing intervention on temperament and social communication during the first year of life for dr.philos.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Tidlig optimaliserte samspill er blitt tilskrevet vital betydning for prematurt fødte barns sosioemosjonelle og kognitive utvikling. Artiklene i avhandlingen tar for seg forskjellige aspekter ved prematurt fødte spedbarns reguleringskompetanse, uttrykt i form av temperament og sosial kommunikasjon.Den første artikkelen fokuserte på premature barns responsivitet og samtidige sammenhenger med trygghet i morsrollen ved tidspunktet for utskriving fra nyfødt intensiv. Responsiviteten var ikke relatert til mors trygghet i omsorgsrollen, men premature barn hadde betydelig lavere aktivering enn barn født til termin. Trygghet i morsrollen var relatert til flere aspekter av stress.I de følgende tre artiklene ble resultatet av en sensitiviserende intervensjon studert. Intervensjonen var en modifisert versjon av Vermontmodellen. Mors rapporteringer av temperamentsmessig reguleringskompetanse ble studert i det andre arbeidet. Det var ingen gruppeforskjeller i rapporteringene av temperament ved seks eller 12 måneder, men det var sterke negative sammenhenger mellom stress og reguleringskompetanse i prematur intervensjon-gruppen ved seks måneder. Dette kan indikere at intervensjonen hadde sensitivisert mødrenes regulerings-kompetanse.I det tredje arbeidet ble effektene av intervensjonen på felles oppmerksomhet ved 12 måneders alder undersøkt. Resultatene viste at intervensjonen hadde sammenheng med bedret utførelse på flere felles oppmerksomhetsdimensjoner. Det ble også vist at jentene - født både prematurt og til termin - presterte bedre enn guttene på alle felles oppmerksomhetsdimensjoner. Predikatorer for felles oppmerksomhet ved 12 måneder ble studert i den fjerde artikkelen. Tidlig optimaliserte samspill kan influere foreldres rapporteringer av premature barns temperament så vel som av premature barns sosiale kommunikasjon

Kontakt kare.olafsen@fagmed.uit.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen