Du er her

Oppmerksomhetsforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Ved bruk av «event-related potentials» (ERP) kan pasienter med parkinson-assosiert demens skilles fra pasienter som har andre typer demens.

Publisert
7. februar 2009

Kolbjørn Selvåg Brønnick forsvarte torsdag 14. august 2008 sin avhandling Attentional dysfunction in dementia associated with Parkinson’s disease for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen undersøker ulike aspekter ved oppmerksomhetsforstyrrelser ved demens assosiert med Parkinsons sykdom, en vanlig nevrodegenerativ sykdom som hovedsakelig har vært betraktet som en bevegelsesforstyrrelse, men der kognitive forstyrrelser også er vanlig.

I den første studien finner Brønnick at de kognitive problemene ved demens assosiert med Parkinsons sykdom skiller seg fra dem man observerer ved Alzheimers sykdom, ved at hukommelsesfunksjoner er mer velfungerende, mens oppmerksomhetsfunksjoner er mer svaktfungerende.

Den andre studien viser at oppmerksomhetssvikt har vesentlig betydning for demente pasienter med Parkinsons sykdom når det gjelder evne til å utføre daglige aktiviteter som personlig hygiene, sosial interaksjon, husarbeid og mobilitet.De to siste studiene i avhandlingen er elektrofysiologiske målinger av EEG og event-related potentials (ERP) anvendt sammen med reaksjonstidsmålinger under en oppmerksomhetstest. Studien viser at pasienter med demens assosiert med Parkinsons sykdom skiller seg fra pasienter med Alzheimers sykdom, demens med Lewy-legemer, Parkinsons sykdom uten demens og friske jevnaldrende, ved at de har en grunnleggende svikt i årvåkenhet (vigilans) målt ved reaksjonstider og presisjon på en «go/no go» oppmerksomhetstest, samt ERP-bølgeformen P3a. I tillegg har pasientene en grunnleggende svikt i evnen til automatisk å oppfatte avvik i løpende lydstimuli, vist ved endringer i ERP-bølgeformen «mismatch-negativitet».

Kontakt bronnick@gmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen