Du er her

Kognitiv atferdsterapi ved komorbide lidelser

Hvordan kan kognitiv atferdsterapi være en god terapeutisk tilnærming til pasienter med psykiatrisk komorbiditet?

Publisert
7. februar 2009

Roar Hagen forsvarte 20. juni 2008 sin avhandling Group and individual based cognitive behavioural therapy for severe psychiatric disorders: The challenge of complex and comorbid disorders for ph.d-graden ved NTNU.

Epidemiologiske studier viser at psykiatrisk komorbiditet er et utbredt fenomen, og at nesten alle pasienter i psykisk helsevern forventes å ha flere komorbide psykiske lidelser. Forskningslitteraturen viser at komorbide tilstander regnes som vanskeligere å behandle, samt at dette påvirker utfallet av terapi på en negativ måte. Det er derfor viktig å undersøke hvilke terapeutiske tilnærminger som er best egnet i behandlingen av komplekse og sammensatte psykiske lidelser.

Avhandlingen består av 5 artikler som har som hovedfokus å undersøke hvordan kognitiv atferdsterapi, (individuell kognitiv terapi og kognitiv gruppeterapi), kan være en god terapeutisk tilnærming for å forstå og behandle psykiatrisk komorbiditet.

Resultatene viser at kognitiv atferdsterapi ser ut til å ha en god klinisk effekt for å oppnå en nedgang i symptomer og en økning i fungering hos denne pasientgruppen, som gjør at kognitiv terapi er en god terapeutisk tilnærming til arbeid med pasienter som har komorbide psykiske lidelser. Det vil derfor fra et behandlingsmessig ståsted være viktig å utvikle gode terapeutiske tilnærminger med vekt på transdiagnostiske kognitive og emosjonelle faktorer, for å forstå og behandle psykiatrisk komorbiditet på en best mulig måte.

Kontakt roger.hagen@svt.ntnu.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen