Du er her

Mobbing i skolen

Samfunnet må utvikle strategier som kan forebygge mobbing. Skolen er en viktig arena for tiltak.

Susana Fonseca Carvalhosa

forsvarte 29. mai 2008 avhandlingen Prevention of bullying in schools: an ecological model for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Barn og unge som opplever mobbing, kan utvikle helseplager eller atferd som følger dem inn i voksenalder. Hovedmålet med avhandlingen var å studere sammenhengen mellom mobbing og helseopplevelser og helseatferd. Sammenhengen mellom sosiale relasjoner og mobbing og de makroøkonomiske forholdenes betydning for omfanget av mobbing blant barn og unge var også sentralt.

Avhandlingen bygger på data innsamlet blant 11-, 13- og 15-åringer i studien «Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national study» i 1997/98 og 2001. Den første artikkelen bygger på portugisiske data og viser at elever som mobber, som blir mobbet, eller som både mobber og blir mobbet, rapporterer mer problematferd, dårligere helse og lavere tilfredshet med livet enn de som ikke blir mobbet eller mobber andre.

I artikkel to studeres sosial støtte for de ulike mobbegruppene i Litauen, Norge, Portugal og Østerrike. Resultatene viser at elever som blir mobbet, eller som både mobber og blir mobbet, opplever lavere støtte fra medelever og lærere enn elever som ikke blir mobbet eller mobber andre. Når det gjelder støtte utenfor skolen, rapporterer elever som blir mobbet, at de får mindre støtte fra jevnaldrende enn de som ikke blir mobbet eller mobber andre. Det var ikke forskjell på opplevd støtte fra familie for noen av gruppene.

I artikkel tre brukes data fra 29 land for å studere sammenhengen mellom brutto nasjonalprodukt (BNP) og mobbeatferd. Land med lav og høy BNP hadde høyere forekomst av mobbeatferd, mens land med middels BNP hadde lavere forekomst av mobbeatferd.

Funnene støtter således antakelsen om at opplevelse av mobbing og mobbing av andre vil kunne skade eller hindre gode utviklingsprosesser for barn og unge. Det er derfor viktig for samfunnet å utvikle strategier som kan forebygge mobbing. Skolen er vurdert å være en spesielt viktig arena for å gjennomføre tiltak.

Kontakt: scarvalhosa@netcabo.pt

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen