Du er her

Alkoholens rolle i arbeidslivet

Studien viser hvordan arbeidsplassen kan virke inn på og forme de ansattes bruk av alkohol.

Sverre Nesvåg

forsvarte 17. juni 2005 sin avhandling Alkoholkulturer i norsk arbeidsliv – «You could be yourself, but where’s the Comfort in that» for dr.philos.-graden ved Universitetet i Oslo.

Sverre Nesvåg har studert hvilke opplevde positive og negative virkninger bruk av alkohol har på norske arbeidsplasser, og hvordan alkoholbruken inngår i situasjoner og ritualer med ulik tilknytning og betydning for arbeidsplassene og de ansattes alkoholvaner.

Avhandlingen består av to hoveddeler. I den første delen gjennomgås den internasjonale forskningslitteraturen om alkohol og arbeidsliv. Videre presenteres erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt om utvikling av alkoholpolitikk på åtte arbeidsplasser, og funnene fra en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse om alkoholvaner blant ansatte i norsk privat arbeidsliv. I tillegg til de opplevde positive og negative effektene for arbeidsplassene viser denne delen av studien også hvordan arbeidsplassene virker inn på og former de ansattes bruk av alkohol.

I den andre hoveddelen presenteres en sosiokulturell analyse av alkoholbrukens rolle og mening med utgangspunkt i feltarbeid (deltakende observasjon og intervju) på to arbeidsplasser; den norske delen av et internasjonalt oljeselskap og et større offentlig bibliotek. Denne delen av avhandlingen viser hvordan bruk av alkohol på den ene side kan fungere regulerende og disiplinerende på de ansatte, og på den annen side kan brukes slik at den utfordrer dominerende maktforhold og syn på den gode smak og den korrekte stil på arbeidsplassene. Til slutt i avhandlingen presenteres noen synspunkter på den rolle arbeidsplassene kan spille i forebyggende arbeid, og hvilke prinsipper et slikt arbeid bør bygge på.

Kontakt Sverre.Nesvaag@irisresearch.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen