Du er her

Resiliens og depresjon hos ungdom

I hvilken grad kan ungdommers utviklingsforløp påvirkes av ytre hendelser? Trine Waaktaar har studert hvordan negativ og positiv ytre påvirkning virker inn på ungdommers atferd over tid.

Publisert
1. september 2005

Trine Waaktaar

forsvarte 5. november 2004 sin avhandling Stabilitet og endring i ungdomsalderen – en utforskning av stress- og resiliensprosesser for dr.psychol-graden ved Universitetet i Oslo.

Betydningen av stressende livshendelser for utvikling av depressive symptomer ble studert i en kohort av ungdomsskoleelever i en norsk bykommune. Betydningen av positive opplevelser ble studert gjennom et gruppebasert behandlingstilbud for ungdom som tidligere hadde opplevd ulike former for livsbelastninger. Gruppebehandlingen tok sikte på å styrke ungdommenes opplevelse av fellesskap, mestring, kreativitet, samt mening og sammenheng i livet.

Resultatene viser at utviklingsmessige forandringsprosesser synes å bestå av et komplekst og gjensidig samspill mellom individuelle og miljømessige faktorer, der både negative og positive kjedereaksjoner trolig er involvert. Det ble imidlertid ikke funnet atferdsendringer hos ungdommene, verken som følge av stressende livshendelser eller av en ressursstøttende gruppebehandling, som ikke kunne sies å være en del av ungdommenes tidligere fungering. Resultatene støtter derfor en modell hvor man tenker seg at det er en moderat stabilitet i utviklingsmessige linjer over tid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen