Du er her

Psykososialt skolemiljø og subjektive helseplager

Torbjørn Torsheim

forsvarte 23. januar 2004 sin avhandling Student role strain and subjective health complaints: Individual, contextual, and longitudinal perspectives for dr.psychol.-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen tar for seg forholdet mellom ungdoms (11–15 år) opplevde psykososiale skolemiljø og subjektive helseplager. Tidligere studier har vist at subjektive helseplager, som hodepine, rygg- og magesmerter, forekommer jevnlig i en stor andel av ungdomsbefolkningen. Kunnskapen om risikofaktorene for slike plager har lenge vært utilstrekkelig. Hovedfunnet i avhandlingen er at ungdom som opplever et lite støttende klassemiljø, og høye krav på skolen, har et høyere nivå av subjektive helseplager. Avhandlingen bygger på to større nasjonale undersøkelser som ble gjennomført ved Hemil-senteret (UiB) i 1997 og 1998. Samlet gir avhandlingen holdepunkter for at et ugunstig psykososialt skolemiljø kan være blant risikofaktorene for subjektive helseplager blant ungdom.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen