Du er her

Økt kunnskap om leselæring og lesevansker

Publisert
1. januar 2004

Leva Sprugevica

forsvarte 6. juni 2003 sin avhandling The impact of enabling skills on early reading acquisition for dr. philos.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Avhandlingen retter søkelyset på den innvirkning ulike kognitiv-lingvistiske faktorer har på begynnerundervisningen i lesing. Den består av tre eksperimentelle studier som undersøker i hvilken grad faktorer som fonemisk bevissthet, korttidsminne og ferdighet til hurtig å benevne objekter virker inn på leselæringen og leseutviklingen. Fonemisk bevissthet er evnen til å finne hvilke språklyder et ord består av.

De latviske barna som deltok i undersøkelsen ble testet flere ganger, første gang mens de gikk i barnehagen. Deretter ble de fulgt opp med regelmessig testing over en toårsperiode. Resultatene i avhandlingen gir støtte til tidligere forskning som viser at ferdighet i fonemisk bevissthet spiller en avgjørende rolle for å lykkes i den første leseopplæringen. De eksperimentelle studiene viser også at fonologisk bevissthet målt mens barna gikk i barnehage, kan forutsi fremtidig leseferdighet ett til to år senere. Fonemisk bevissthet er ikke bare viktig i forbindelse med tilegnelse av god ordlesingsferdighet, men data i avhandlingen viser at fonemisk bevissthet også har en direkte innvirkning på leseforståelsen.

Forskningen som er utført gir økt innsikt i hvilken betydning kognitiv-lingvistiske faktorer har for tidlig leselæring, og gir økt kunnskap om effektive tiltak for å forebygge og avhjelpe lesevansker.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen