Du er her

Agorafobi – tenkning og personlighet

Liv Margaret Hedley

forsvarte 16. mai 2003 sin avhandling The role of cognitive variables in panic disorder with agoraphobia for dr.psychol.-graden ved Universitetet i Oslo.

Hedley undersøkte hvorvidt underliggende personlighetsbaserte faktorer og uhensiktsmessig tenkning kan være faktorer som kan spille en rolle i å opprettholde agorafobi. Undersøkelsen bygger på studier av polikliniske pasienter og pasienter som har vært innlagt på sykehus for behandling av denne lidelsen.

Avhandlingen konkluderer med at det er en sammenheng mellom panikkanfall og negativ, uhensiktsmessig tenkning. Spesielt synes følelsen av å være uten kontroll å ha betydning for den sterke angsten og unnvikelsen som er karakteristisk for agorafobi. Videre synes pasientenes tro på at de er spesielt sårbare for ulike negative hendelser å ha betydning for opplevelse av å være uten kontroll. Hedley understreker at studien legger vekt på hva som kan ha betydning for å opprettholde lidelsen. Resultatene gir ikke grunnlag for å slutte seg til årsaker til utviklingen av agorafobi.

Avhandlingen består av fire individuelle artikler. Dataene baserer seg på selvrapporteringsskjema og diagnostiske intervju. Arbeidet gir grunnlag for behandlingsstudier med tanke på planlegging og iverksetting av terapeutiske intervensjoner for panikklidelse med agorafobi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen