Du er her

Klart eller overforklart?

Publisert
5. februar 2015

Psykologtidsskriftet er ikke et rent vitenskapelig tidsskrift, men et fagtidsskrift som også inneholder vitenskapelige artikler. Målgruppen vår er først og fremst den gjengse psykolog, noe som i stor grad betyr kliniske psykologer. Med målgruppen for øye vil det derfor tidvis være nødvendig å gi mer utfyllende redegjørelser av begreper og modeller enn det som ville falt naturlig i et mer spesialisert fagtidsskrift. Kan man ta for gitt at leseren kjenner til «depressogene skjema»? Blir det for overtydelig hvis man redegjør for begrepet fellesfaktorer? Trenger begrepet å defineres, eller er teksten forståelig selv om begrepet ikke er direkte selvforklarende?

Målgruppen «psykologer generelt, ikke minst klinikere» gjør at tidsskriftet har en viktig rolle i formidling av klinikknær forskning i Norge. Men psykologer er ingen ensartet gruppe: Noen er studenter, andre erfarne klinikere eller forskere; noen jobber i Nav eller eldreomsorgen, andre med barn eller nevropsykologi. Som tommelfingerregel bør man legge til grunn at en tekst i størst mulig grad bør være selvbærende – altså at leseren ikke skal trenge å gå til andre kilder for å forstå det han eller hun leser. Samtidig kan lesere med kunnskap om feltet oppleve teksten som for basal hvis vi går for langt i forklaringsiveren.

Som redaktører er vår oppgave å hjelpe forfatterne å tilpasse sin tekst til vår målgruppe. Men det handler aldri om å ta over forfatterens tekst. Det som står på trykk, skal alltid representere forfatterens ståsted, ikke redaksjonens. Hvis ikke forfatterne kan stå for det som kommer på trykk, har vi feilet i den redaksjonelle prosessen og vår dialog med forfatterne. ×

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 151

Kommenter denne artikkelen