Du er her

Kontinuitet og fornyelse 

Halvor Kjølstad etterlyser mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet i sitt debattinnlegg i aprilnummeret av Psykologtidsskriftet. 

Publisert
28. april 2023
Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen

Foranledningen er at han etter nitten år som kursleder ikke har fått fornyet sitt oppdrag etter utgangen av 2023. Han betrakter begrunnelsen som tåkeprat, og beklager at klagen på denne ikke ble realitetsbehandlet på administrativt nivå. Han beklager også at politisk ledelse i foreningen ikke grep inn. Vi vil gjerne få kommentere på dette: 

Kjølstad gjengir begrunnelsen for at oppdraget ikke fornyes i sitt innlegg. I realitetsbehandlingen av klagen (som vitterlig ble foretatt på administrativt nivå og besvart) står poenget med kontinuitet og fornyelse sentralt. Hvis vi aksepterer at kontinuitet og fornyelse er gyldige kriterier for sammensetning av kursledere, må vi også akseptere at disse står i motstrid på individnivå. Man kan ikke representere begge kriterier samtidig. På gruppenivå gir det mer mening. Og blir da det et spørsmål om operasjonalisering av fornyelse.

Skal det være en grense for kontinuitet?

Går den ved fem, ti, femten eller tyve år? 

Det er på tide å utarbeide retningslinjer som kan gi litt mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet. 

Spesialistutdanningen er en stor virksomhet. Det utbetales årlig honorar på nærmere 20 millioner til kursholdere. Oppdragene er ettertraktet og må forvaltes profesjonelt. Det er en selvfølge at avtalene med foreningens revisor, aktuar og forretningsadvokat kan sies opp på kort varsel.

I dette tilfellet er det gitt tretten måneders varsel 

Våre medlemmer må kunne forvente at kontraktbaserte kursholdere behandles like profesjonelt, selv om de er medlem av Psykologforeningen. Som det fremgår av debattinnlegget, kan oppdraget sies opp fra foreningens side med tre ukers varsel. Det skjer ytterst sjelden, og bare i helt spesielle tilfeller. I dette tilfellet er det gitt tretten måneders varsel, noe som er betydelig mer forutsigbart. Kjølstad spør hva som skal til for at ledelsen skal overprøve mandatet til Psykologforeningens avdelinger. Men dette er jo mandat som er vedtatt av foreningens øverste organer. Å sette til side sine egne vedtak kan neppe betraktes som profesjonelt. Det står for øvrig foreningen fritt å etablere nye retningslinjer, for eksempel at kursholdere som får gode evalueringer ikke skal omfattes av prinsippet om fornyelse. 

Ingen bestrider at Kjølstad har gjort en utmerket jobb som kursholder. Vi er takknemlige for innsatsen gjennom snart tyve år og synes det er trist at utgangen blir som den blir. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 5, 2023, side 324-325

Kommenter denne artikkelen