Du er her

Vi støtter Fosen-aksjonistene

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen ber om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Publisert
21. mars 2023

Den samiske psykologforeningen (Sàmi Psykologasearvi) har uttalt at de tar det for gitt at menneskerettigheter, urfolksrettigheter og en høyesterettsdom teller. Derfor har de valgt å stille seg bak Fosen-aksjonen.

Det er bare fire måneder siden Psykologforeningens landsmøte vedtok å utvikle en urfolkspolitikk. I Fosen-saken har både foreningen og menneskerettighetsutvalget vært tause.

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen følger dem i dette. Høyesterett kom enstemmig til at utbyggingen av vindkraftverket på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. De skriver i dommen at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen mener at Fosen-saken må sees i lys av den langvarige, brutale og ødeleggende fornorskingspolitikken som systematisk har blitt ført av den norske staten gjennom hele forrige århundre og helt opp i vår tid. Under fornorskingens lover og forskrifter har samer vært rettsløse. Fornorskingen har skadet mange enkeltindivider og har rammet hele kulturen. Målet for fornorskingen var å bryte ned samisk språk, kultur og identitet. Hvordan det norske storsamfunnet og den norske regjering i dag respekterer eller ikke respekterer høyesterettsdommen i Fosen saken, vil påvirke samiske menneskers opplevelse av om de i dag har rettssikkerhet som urfolk, eller om de fortsatt skal settes utenfor og overkjøres.

Vi mener at det er grunn til å tro at forløpet i Fosen-saken, som en del av konfrontasjonen med storsamfunnet, vil kunne påvirke psykisk helse i den samiske befolkningen. Derfor ber vi om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen.

Kommenter denne artikkelen