Du er her

Utdanning og arbeid for alle

ARBEID PÅ VEI OPP Vi håper å kunne dele mer av hovedsatsningsområdet i månedene som kommer, skriver artikkelforfatterne. Foto: Taral Jansen/ Forsvaret

I maiutgaven etterlyses Psykologforeningens innsats for arbeidslivet i hovedsatsningsområdet. Vi deler forfatternes engasjement for temaet og håper å kunne bidra til økt inkludering gjennom flere ulike tiltak.

Publisert
1. juni 2021

Som vi formidlet i vårt nyhetsbrev til medlemmene i slutten av april, har pandemien rammet hovedsatsningsområdet, både i gjennomføring og synliggjøring. Det er derfor helt betimelig at det etterlyses. Vi håper å kunne dele mer av hovedsatsningsområdet i månedene som kommer.

Det er oppløftende å se hvor samstemte vi er om arbeidets betydning for psykisk helse og viktige samfunnsutfordringer som utenforskap. Det påpekes også hvor mange omfattende problemstillinger det er knyttet til arbeidslivet. Artikkelforfatterne mener at hovedsatsningsområdet er for bredt og foreslår en operasjonalisering som vil snevre det inn.

Halvveis inn i landsmøteperioden sliter Psykologforeningen med å følge opp hovedsatsningsområdet «arbeid og utdannelse».

et vil alltid være en kamp mellom de gode hensyn når man skal velge så bredt, og dermed vil heller ikke alle være helt fornøyde

Her har sentralstyret valgt en annen tilnærming. Landsmøtet var klare på at de ønsket både arbeid og utdanning som hovedsatsningsområde, med en felles overbygning av inkludering og deltagelse. Da har vi valgt å lytte til det og plukke frem tiltak innenfor begge sektorer. Det vil alltid være en kamp mellom de gode hensyn når man skal velge så bredt, og dermed vil heller ikke alle være helt fornøyde. Hovedsatsningsområdet har vært på høringsrunde i foreningen, og forankring tar tid, men det er viktig at medlemmene høres. Vi mener at begge områder er godt hensyntatt, og at summen av tiltak vil bidra til bedre inkludering.

Som grunnlag for sentralstyrets arbeid har det blitt lagt noen premisser. Det første er at foreningen har størst påvirkningsevne overfor menneskers deltagelse i utdanning og arbeidsliv gjennom de tjenestene som allerede har dette som sitt mandat. Det andre er at medlemmer har gitt tilbakemelding om at de har følt seg lite inkludert i tidligere hovedsatsningsområder og ønsker mulighet til å bidra i større grad.

Dette har resultert i at hovedsatsningsområdet både inkluderer tiltak som vil utgjøre nyvinninger, og tiltak som vil kunne forbedre eksisterende innsats overfor utdanning og arbeid. Førstnevnte krever synliggjøring av fagets bidrag overfor samfunnet og beslutningstagere, mens sistnevnte innebærer dialog med medlemmene om hvordan vi kan bidra til inkludering og deltagelse. Derfor har vi både opprettet en referansegruppe for hovedsatsningsområdet og gått i dialog med sentrale fagpersoner i for eksempel PPT og NAV. Utdanningsavdelingen, i tett samarbeid med fagutvalgene, arbeider med å oppdatere innhold i eksisterende kurs i tillegg til å utvikle nye kurs som skal sette psykologer i bedre stand til å inkludere arbeid og utdanning i samtaler med pasienter og til å delta i tverrfaglig samarbeid på en kvalifisert måte.

Det er beklagelig at pandemien har rammet kommunikasjonen og synliggjøringen rundt hovedsatsningsområdet. Som artikkelforfatterne påpeker, har vi et ønske om å gjøre hovedsatsningsområdet mer transparent i sin utførelse, blant annet gjennom å vise gjennomførte tiltak og mål til Landsmøtet. Dette må også ses i sammenheng med at Landsmøtet ønsket en redegjørelse for hvilke kriterier som lå til grunn for valg av hovedsatsningsområde. En større åpenhet om foreningens aktivitet er et overordnet mål for dette sentralstyret, så også her.

Vi ser frem til å vise mer av det arbeidet som er gjort, og å gå i dialog med medlemmene om deres bidrag. Dette vil forhåpentligvis blir enklere etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp. Vi ønsker å jobbe sammen for at økt inkludering, skole og arbeid skal være for alle.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 6, 2021, side 525-526

Kommenter denne artikkelen