Du er her

Strengere krav til tester

Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Publisert
1. mars 2021

Redaksjonskomiteen i PsykTestBarn deler Psykologforeningens bekymring for manglende kvalitetssikring av psykologiske tester, også for barn og unge. Som vi tidligere har påpekt (Paap, Marthinussen, Jacobsen, Jozefiak, Axelsdottir, Neumer, 2018), er testbrukere ikke alltid klar over hvilke kvalitetsaspekter som er relevante ved en test. For mange tester er denne dokumentasjonen også mangelfull.

PsykTestBarn har som målsetting å bidra til at fagfeltet gjennom våre artikler får rask tilgang til objektiv informasjon av høy kvalitet. Informasjon fra våre kunnskapsoppsummeringer kan anvendes når man skal ta beslutninger om hvilke tester som er best egnet for et gitt formål og målgruppe.

Testfeltet har i årevis hatt utfordringer. En fersk undersøkelse og sentrale psykologer beskriver et uoversiktlig felt med uklare ansvarsforhold.

Testbrukere er ikke alltid klar over hvilke kvalitetsaspekter som er relevante ved en test

PsykTestBarn er et nettbasert tidsskrift som utgir fritt tilgjengelige artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, funksjonsnivå, livskvalitet, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet drives av de fire regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP/ RKBU) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

På psyktestbarn.r-bup.no har vi så langt publisert 71 artikler, og det er ytterligere over 100 tester som venter på vurdering. Samlet sett avdekker artiklene hvor lite informasjon som ofte finnes om viktige kvalitetsaspekter ved norske versjoner av tester. En gjennomgang av 56 artikler i 2018 viste at 69 % av testene manglet normer, for 44 % forelå det ingen informasjon om testvaliditet og tilsvarende manglet 42 % informasjon om reliabilitet.

Våre kollegaer i Commissie Testaangelegenheden Nederland (Komité for tester og testing Nederland – COTAN) har opplevd at retningslinjer fra myndighetene kan ha stor innflytelse. Da Kunnskapsdepartementet i Nederland innførte krav om at tester som brukes for å kartlegge barn med spesielle behov, må være kvalitetssikret av COTAN, førte dette til en rask heving av kvaliteten. Kanskje dette er en ordning også norske myndigheter bør innføre?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 3, 2021, side 220

Kommenter denne artikkelen

Paap, M.C.S., Marthinussen, M., Jakobsen, R., Jozefiak, T., Axelsdottir, B., Neumer, S.P. (2018, 24. juni). Tester for barn og unge i Norge bør kvalitetssikres bedre. Psykologisk.no. https://psykologisk.no/2018/06/tester-for-barn-og-unge-i-norge-bor-kvali...