Du er her

Kvalitetssikring av tester i NAV

Vi vil jobbe for å sikre at tester brukes i tråd med rutinene, skriver NAV i dette tilsvaret til Charity van Delfts kritikk i NÅ-intervjuet. 

Publisert
4. januar 2021
Emner

For NAV som organisasjon, og for brukere som får oppfølging fra NAV, er psykologene en svært verdifull ressurs. Både når det gjelder kartlegging av utfordringer i arbeidslivet og hjelp til å finne nye muligheter. Psykologene jobber sammen med brukere, men er også faglig støtteperson for veiledere og andre ansatte som følger opp brukere. Psykologene har en verdifull kompetanse om en av NAVs aller største målgrupper – brukere med psykiske helseplager/lidelser. Dette er en kompetanse NAV trenger for å gi et godt oppfølgingstilbud og bidra til at flere kommer i og står i arbeid. Dette er vi helt enige med Charity van Delft om. 

Vi er opptatt av å kvalitetssikre tjenestene vi gir i NAV Arbeidsrådgivning

Vi er opptatt av å kvalitetssikre tjenestene vi gir i NAV Arbeidsrådgivning, derfor ble det i 2015 etablert en nasjonal verktøygruppe ledet av Arbeids-og velferdsdirektoratet, der eksperter på ulike fagområder som NAV Arbeidsrådgivning leverer tjenester til, var samlet. Denne gruppen foretok en kartlegging av hvilke tester som var i bruk, og laget en oversikt over hvilke tester som kunne brukes i NAV, og hvilke tester som ikke kunne brukes i NAV, med bakgrunn i grundige faglige vurderinger. Det ble satt krav til kompetanse og merknader om hvilke målgrupper testen ikke passer for. Dette arbeidet koordinerte Charity van Delft på en utmerket måte. Arbeidet har fortsatt frem til nå, og verktøykassen oppdateres løpende. Her vil det være kontinuerlig faglig utvikling, og bruk av tester overfor brukere fra andre kulturer vil være et viktig tema fremover. Van Delft viser til at rutinene er gode, men at de ikke følges av alle. Dette vil Arbeids-og velferdsdirektoratet ta opp med ledere for NAV Arbeidsrådgivning, slik at det sikres at tester brukes i tråd med rutinene. 

Når det gjelder veilederes kunnskap om nevropsykologiske tester, så vil vi se på tiltak for å sikre at disse ikke gjennomføres unødig. Bedre informasjon til NAV-kontorene og rutiner for saksdrøftinger før henvisning vil kunne bedre dette. Dette vil vi også ta opp i dialog med arbeidsrådgivningskontorene.

Endelig kan psykologspesialist Charity van Delft snakke fritt om test- og kartleggingsverktøy i NAV. – Mye bør gjøres, konstaterer hun.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 1, 2021, side 57

Kommenter denne artikkelen