Du er her

Vi vil styrke Psykologtidsskriftet

ÅRETS TIDSSKRIFT Sentralstyret er stolt av at vi eier et tidsskrift som kan smykke seg med denne prisen. Foto: Nora Skjerdingstad

Som eier har vi gjort grep som vil beholde den gode, uavhengige journalistikken og samtidig øke den faglige tyngden. 

Publisert
3. mai 2020

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt Tidsskrift for Norsk psykologforening. Først og fremst positiv, i forbindelse med at det i mars ble kåret til årets tidsskrift for 2019 av Norsk tidsskriftforening. Juryen velger å trekke frem dekningen av kommunevalget, og det er lett å si seg enig i at dette er fremragende journalistikk. Sentralstyret er stolt av at vi eier et tidsskrift som kan smykke seg med denne prisen. 

Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift for 2019 av Norsk Tidsskriftforening.

Det har også vært oppmerksomhet rundt flere vedtak i sentralstyret knyttet til tidsskriftet. Her har det vært stilt spørsmål ved hva disse vedtatte endringene vil bestå i, og hva som er sentralstyrets intensjon. Derfor ønsker vi å forklare vår visjon for et uavhengig og faglig sterkt tidsskrift. 

Overordnet visjon

Tidsskriftet er et av Psykologforeningens viktigste medlemstilbud. Det understøttes i medlemsundersøkelsen (2016), der bare drøyt to prosent av medlemsmassen svarer at de ikke leser tidsskriftet. Som medlemsblad skal det der rettes ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Videre skal fagfellevurderte vitenskapelige artikler utgjøre selve ryggraden i produktet vi leverer. Slik vi ser det, har tidsskriftet en unik posisjon som identitetsskaper for våre medlemmer. 

I tillegg til å være medlemsblad er tidsskriftet også en samfunnsaktør og en viktig kilde for andre medier. Dette er i tråd med Psykologforeningens formålsparagraf og foreningens ambisjon om å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap. I en tid da psykisk helse står stadig høyere på dagsordenen, er det viktig med et faglig sterkt tidsskrift som et korrektiv til mer unyanserte fremstillinger i tabloide og sosiale medier. 

Denne visjonen mener vi er godt forankret og tydeliggjort i en ny formålsparagraf, utformet i dialog med redaksjonen, Fagpressen og Redaktørforeningen. 

Behov for justering

Over tid har det vært en rekke henvendelser fra medlemmer og lokallag om innholdet i tidsskriftet, der det etterlyses større fokus på fagbidrag. Flere ganger i senere år har sentralstyret diskutert behovet for en sterkere faglig profil og tydeligere retning. Vi må ta på vår kappe at justeringer ikke har blitt gjort fortløpende. Med eier og styre skal det være dialog om jevnlige justeringer. Det er ikke dramatisk, men helt nødvendig og forventet av eier og styre i tidsskriftet.

Samtidig er det viktig å ha med seg at det er mye som fungerer godt. Derfor er det viktig å verne om det som åpenbart fungerer, og ikke gjøre unødvendige endringer. 

Dialog

En av de tingene vi som eier ikke har vært gode nok til de siste årene, er dialog med tidsskriftet. Derfor er vi nå inne i en prosess for å formalisere dialog. Nøyaktig hvordan dette blir, er ikke klart ennå, men det skal skje i samråd med tidsskriftet og ny redaktør. Formålet er klart: Å sørge for bedre kommunikasjon mellom eier, redaksjon og medlemmer. 

Et konkret tiltak er å formalisere et redaksjonsråd ved å gjøre det oppnevnt av sentralstyret. Dagens redaksjonsråd er utnevnt av sjefredaktøren og har ingen formell forankring i organisasjonen. Det nye redaksjonsrådet vil bli satt sammen i samråd med den nye sjefredaktøren, som alene står ansvarlig for det som publiseres i tidsskriftet 

Ny redaktør

Den viktigste aktøren for å levere på innholdssiden er kanskje redaktøren. Når redaktøren har valgt å trekke seg, betyr det i seg selv en stor endring for redaksjonen. Derfor er det ekstra viktig for sentralstyret å treffe godt med ansettelsen. Vi har som mål å ha på plass ny redaktør før sommeren og er trygge på å kunne finne den riktige personen. 

Medlemsinformasjon

Sentralstyret har vedtatt at Psykologtidsskriftet skal kunne brukes til å gi medlemmene nødvendig informasjon. Det skal være egne merkede sider som fortsatt er underlagt redaktørens ansvar. Dette vedtaket er utformet i tråd med råd fra Fagpressen og Redaktørforeningen. 

Formålet er å gi medlemmene nyttige oppdateringer i deres daglige virke, samtidig som det er synlig at dette ikke er vanlig redaksjonelt stoff. 

Nå må vi se fremover

Som forening har vi et ansvar for å ivareta faget, og tidsskiftet skal være en primærkilde for godt fag. Redaksjonen har vært inne i en periode med mye uklarheter, men målet er nå å etablere bedre dialog og tydelige rammer. Vi er trygge på at disse vedtakene vil gi medlemmene i Psykologforeningen et styrket fagtidsskrift. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 5, 2020, side 385-386

Kommenter denne artikkelen