Du er her

Barn bør få tilbud

Helsedirektoratet er enig i at det bør være et TOO-tilbud også til barn og unge

Publisert
4. oktober 2018

TANNHELSE OG PSYKOLOGER

HELSEDIREKTORATET ØNSKER Å gi følgende utfyllende informasjon knyttet til artikkelen om tannhelse i juliutgaven av Psykologtidsskriftet.

Tannlege og professor Tiril Willumsen er sitert på følgende i NÅ-intervjuet: «Vår rolle er ikke å oppdage vold eller overgrep. Men har vi mistanker når det gjelder barn, er det rutiner på å melde til barnevernet.»

Tannhelsepersonell har meldeplikt, på samme måte som annet helsepersonell, ved mistanke om vold mot barn. Dette er hjemlet i helsepersonelloven § 33:

Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21 melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold

  1. når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,
  2. når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,
  3. når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd,
  4. når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Helsedirektoratet er i gang med å utvikle en nasjonal faglig retningslinje for barn og unge fra 0 til 20 år; første del ble publisert i slutten av september og andre del i 2019. I første del er det et kapittel om «Opplysningsplikten ved barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt «, med flere anbefalinger.

I en aktuelt-sak i samme utgave av Psykologtidsskriftet uttaler Ingrid Berg Johnsen om tilskuddsordningen Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO): «Det er underlig at det ikke finnes et tilsvarende tilbud om tilrettelagt tannbehandling for barn, slik som TOO er for voksne.» Hun mener det må bli en politisk satsing på tiltak tidlig, for å forebygge tannbehandlingsangst og forhindre at mennesker havner i TOO-behandling senere.

Helsedirektoratet er enig i at det bør være et TOO-tilbud også til barn og unge, men det forventes at fylkeskommunen finansierer dette siden fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven skal gi et gratis tannhelsetjenestetilbud til barn og unge 0–18 år.

I den nasjonale faglige retningslinjen for barn og unge som er omtalt over, er det i del 2 planer om å utarbeide en anbefaling om tilrettelagt tilbud til barn som har vært utsatt for tortur eller overgrep, eller som har odontofobi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 10, 2018, side 944

Kommenter denne artikkelen