Du er her

Tilsvar

Helsedirektoratet har foreløpig ikke svart på Psykologtidsskriftets henvendelser. Alle landets fylkesmenn er kontaktet. Fylkeslege Jan Petter Odden hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus svarer:

Publisert
6. mars 2018

Fylkesmannens oppbevaring av avlagte journaler kan ikke sammenliknes med situasjonen som gjaldt Helse Sør-Øst og Bulgaria.

Alle som yter helsehjelp (helseforetak, avtalespesialister, legekontorer, helsepersonell), har plikt til å føre journal (helsepersonelloven § 39). Opplysningene må oppbevares forsvarlig.

Ved opphør av virksomhet der det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, kan de avleveres til offentlig arkivdepot eller leveres til fylkesmannen (forskrift om pasientjournal § 15 – Overføring av journal, opphør av virksomhet). Innsyn i disse journalene kan gis etter særskilte regler. Pasienter og pårørende kan få tilgang til journal for eksempel i forbindelse med erstatningssaker der personer har vært utsatt for miljøgifter, skader, eller ved barnevernssaker, o.l.

Helse- og omsorgstjenesteloven og lov om spesialisthelsetjenesten gir fylkesmannen hjemmel til tilgang til nødvendig dokumentasjon. Ansatte hos fylkesmannen er sikkerhetsklarert og er underlagt taushetsplikt om de opplysninger som foreligger.

Disse journalene skal oppbevares forsvarlig. Ved mistanke om snoking eller på forespørsel kan det foretas sporing av hvem som har vært inne i ulike saker/journaler.

Det er utarbeidet ny bevaringsforskrift for pasientarkiv i kommuner og fylkeskommuner, som nylig har vært til høring.

Norsk helsearkiv er under etablering på Tynset, planlagt ferdig i 2019, og vil ivareta alle innleverte journaler i Norge.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2018, side

Kommenter denne artikkelen