Du er her

Tilsvar

Psykologtidsskriftet har gitt daglig leder i Aspit Dag Helge Haslekås anledning til å svare på innlegget ovenfor.

Publisert
6. mars 2018

«Innlegget fra Ståle William Reigstad tar opp et relevant tema. Det er godt beskrevet. Bortsett fra overskriften stiller vi oss bak innlegget. Bekymringsmeldingen bør imidlertid rettes til staten og ikke til PsykBase. Ordningen med deponering hos fylkesmannen er ingen god ordning – hverken når det gjelder data produsert i PsykBase, eller fra noen andre elektroniske journalsystem. Det er samme situasjon som gjelder alle journalsystem i Norge – det er et titalls slike for ulike nisjer i helsevesenet. Det eksisterer ikke noen god felles ordning for hvordan dette skal håndteres. Dagens praksis bærer preg av ad hoc-løsninger fra det offentliges side, og det er riktig at ved begjæring om innsyn hviler mye på taushetsplikt og interne rutiner hos fylkesmannen.

Vi i ASPIT er ikke rett adressat for en bekymringsmelding. Tvert imot. Vi fikk en tilsvarende henvendelse i 2011 rundt en avdød psykologs database. Situasjonen var den samme den gang. Ulike deler av Norsk psykologforening og andre ble involvert. Vi foreslo da en konkret ordning som er helt i tråd med hva Reigstad foreslår i sine to siste setninger i innlegget. Det ville være langt tryggere at vi foretok langtidslagringen i slike tilfeller inntil staten har fått på plass en forsvarlig løsning. Dette ble skissert i detalj og kostnadsberegnet.

I personopplysningsloven § 14 fremgår det at journaler kan avleveres til fylkesmannen eller deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon. Dette kunne meget vel vært håndtert av ASPIT eller andre leverandører med tilsvarende sikkerhetsrutiner.

Som så mye annet som kanskje oppfattes som komplekst – vårt forslag rant ut i sanden etter at vi konkretiserte og sa vi var klare til å påta oss denne rollen på vegne av samfunnet.

Psykologtidsskriftet har fått tilsendt aktuell e-postkommunikasjon fra 2011 der det fremkommer at vi foreslo en konkret, enkel, sikker og rimelig langtidslagring av journaler. Den burde vært omfavnet og igangsatt – det ble den ikke.»

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2018, side

Kommenter denne artikkelen