Du er her

Ressurser, senger og stillinger

Dyr innleige Sjølv om ein tidvis lykkast med å rekruttere nødvendig personell, så er det for få, og ein del sluttar også, slik at ein dessverre ofte må ty til svært kostbar innleige av fagpersonar frå private vikarbyrå i periodar.

Romsdals Budstikke siterer fra sakspapirene til styret i Helse og Romsdal, 21. november

Ressursnedgang Med en omfordeling av 5.5 stillinger bort fra BUP Kristiansund oppleves ikke dette som en prioritering av barn og unge men snarere at vi skal behandle flere barn og unge med færre ressurser. (…) Vi stiller oss undrende til hvordan helseforetaket tolker og praktiserer den gylne regel og vekst innenfor psykisk helse for barn og unge.

Joakim Varvin, i Tidens Krav 21. november

Færre hjelpere Barn og unge i psykisk helsevern i Molde og Kristiansund får færre til å hjelpe seg. En rekke spesialister og andre stillinger overføres til Sunnmøre. (…) – Vi har fått vite at vi skal gå ned til 30 stillinger. I 2013 og -14 var vi 38,5, det betyr kutt på 8,5 stillinger på kort tid

Morten Hjelle til Sunnmørsposten 21. november

Nedbygging Det er en villet politisk utvikling at en større andel av behandlingen innen psykisk helsevern skal foregå poliklinisk, men nedbyggingen av sengeplasser de siste tiårene har gått altfor langt. SV foreslår derfor i vårt alternative statsbudsjett for 2018 å bevilge øremerkede midler til opprettelse av 40 nye brukerstyrte plasser ved landets DPS – for frihet og trygghet i hverdagen for de sykeste.

Janne Grøttumsbråten i Budstikka, 22. november

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 12, 2017, side 1203

Kommenter denne artikkelen