Du er her

Enetiltak

Bekymret Barneombud Anne Lindboe er bekymret for bruken av enetiltak. – Det kan være nødvendig enkelte ganger, men det må være siste utvei. Enetiltak er ingen optimal løsning.

Barneombudet til Aftenposten 8. oktober

Sårbart Enetiltak er sårbare med hensyn til barnets rettssikkerhet. Enetiltak kan i sin form oppleves som isolerende og inngripende. Det er også bekymringsfullt at det er så mange unge med så sammensatte behov at enetiltak vurderes nødvendig.

Kjetil Ostling til Bergens Tidende 9. oktober

Brist – Vi har i mange tilfeller sett en brist i samarbeidet mellom barnevern og psykisk helsevern. Det er svært viktig at barna i institusjoner og enetiltak får et godt tilbud når det gjelder psykisk helse.

Mari Trommeland til Aftenposten 11. oktober

Bør avvikles Enetiltakene i barnevernet bør avvikles. Det er en kjensgjerning at noen ungdommer som har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold og overgrep er så skadet at det er vanskelig å finne egnede lokale omsorgstiltak. De må tilbringe en periode på institusjon. Men disse institusjonene bør være statlige og ha tilgang til profesjonelle tjenester av høy kvalitet inkludert personale med kompetanse i behandling av psykiske lidelser hos ungdom.

Willy-Tore Mørch skriver i Nordlys 19. oktober

Prisgitt Fra et kommuneståsted vil jeg si: Nedbyggingen av institusjonstilbudet i staten over år gjør at Bufetat ikke har et utvalg av gode institusjonsplasser og nå er prisgitt private leverandører til ungdom med store behov.

Gunnar Toresen kommenterer Mørchs innlegg på Nordnorskdebatt.no, 17. oktober

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 11, 2017, side 1107

Kommenter denne artikkelen