Du er her

Skoleløft er nøkkelen ut av fattigdom

70 000 ungdommer står i dag utenfor arbeidslivet og utenfor utdanning. Vi i Arbeiderpartiet vil garantere disse en jobb eller utdanning slik at de får noe å leve av og noe å leve for.

Publisert
4. september 2017

STORTINGSVALGET

I DAGENS NORGE vokser 98 000 barn opp i familier med varig lav inntekt, ifølge SSB. Andelen barn som vokser opp i familier med lavinntekt, har økt fra 8,6 % i 2013 til 10 % i 2015. En annen rapport fra SSB slår fast at inntektsforskjellene har vokst og andelen med lav inntekt er økende. Flere opplever dette som en fast situasjon. Rapporten slår for øvrig fast at 6 av 10 lavinntektshusholdninger ikke har noen som er i jobb hele året. Disse rapportene bygger opp under at det viktigste vi kan gjøre for å få folk ut av fattigdom, er å sikre folk jobb.

Med det å være fattig følger også andre velferdsproblemer, det er en selvforsterkende effekt. Er man fattig, har man oftere lavere tilknytning til arbeidsmarkedet, ofte dårligere helse og kan ha få gode og fortrolige venner. Fattige er mer utsatt for psykiske problemer og bor ofte i en dårlig bolig i et belastet nabolag. Det å være fattig gjør livet vanskeligere.

I dagens samfunn er du nesten avhengig av å ha en utdanning for å få deg jobb. Det være seg en fagutdanning som snekker, murer eller helsefagarbeider eller en høyskoleutdanning som lærer eller sykepleier. Alt dette begynner i skolen. I dag dropper hver fjerde elev ut av videregående, og for mange av disse handler det om at de ikke behersker det å lese, skrive og regne. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å styrke den norske skolen. Derfor skal vi ansette 3000 nye lærere. De elevene som sliter med et fag, skal få den oppfølgingen de fortjener, og de som er flinkest i et fag, og trenger nye utfordringer, skal få de utfordringene de trenger for å ta nye steg.

Skoleløft for de yngste

Altfor mange av våre unge sliter ennå med grunnleggende ferdigheter i skolen. Da må vi ha et løft rundt de yngste elevene våre. Derfor skal vi innføre en lese-, skrive- og regne-garanti som sikrer at alle norske elever har gode nok ferdigheter i disse fagene til å få gode liv som voksne, og vi skal fjerne byråkratiet som stjeler av den viktigste tiden lærerne har, tiden med eleven. Dagens FrP- og Høyre-regjering bruker for mye tid på å fokusere på hva som skjer på papiret i skolen, og for lite tid på hva som faktisk skjer i klasserommene.

70 000 ungdommer står i dag utenfor arbeidslivet og utenfor utdanning. Vi i Arbeiderpartiet vil garantere disse en jobb eller utdanning slik at de får noe å leve av og noe å leve for. Vi skal styrke NAV slik at disse ungdommene får bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring slik at flere kommer seg i jobb. Vi skal øke bruken av gradert uføretrygd slik at alle personer skal få brukt den arbeidskapasiteten de har. Slik kan vi sørge for at flere kommer seg ut av fattigdom.

Jobb er nøkkelen

Nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom er muligheten til å få en trygg og god jobb. Slik kan mennesker og familier som lever i fattigdom, jobbe seg ut av den. Vi må gi folk som står utenfor arbeidslivet, muligheten til å komme seg inn i det. Samtidig må vi sørge for at de som i dag jobber i lavtlønnede yrker, gis rett til en anstendig lønn å leve av og trygge og gode arbeidsforhold som ikke gjør folk syke.

Mange står i dag opp om morgenen og er usikre på om de har en jobb å gå til neste måned. De kan ikke ta opp lån til hus, de kan ikke bruke penger på ferie eller bursdagsgaver fordi de ikke vet hvordan det økonomiske bildet vil være om en måned. Vi må gjøre noe med den økende bruken av vikarbyråer, som har sørget for at løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake. Trygge jobber gir forutsigbarhet og mulighet til å investere i eget liv.

Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe barnefattigdommen, er å sikre foreldre trygge og gode jobber som gir forutsigbarhet. Vi skal kjempe for at alle barn skal få muligheten til å komme seg ut av fattigdom ved å gi alle lik rett til utdanning. Dette stortingsvalget er et retningsvalg for om vi skal bekjempe ulikhetene i samfunnet og løfte alle, eller fire nye år med skattekutt til de aller rikeste. Du kan være med og bestemme hvilket Norge vi skal ha i fremtiden. Vi vil ha et samfunn der ingen lever i fattigdom, vi vil ha et samfunn der alle bidrar, der alle skal med.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2017, side 869-570

Kommenter denne artikkelen