Du er her

Fosse misforstår

Vi er ikke veldig genfokusert, slik Roar Fosse hevder i intervju i Psykologtidsskriftet.

Publisert
4. august 2017

PSYKOSEFORSKNING

VI HAR LEST intervjuet i maiutgaven av Psykologtidsskriftet med forsker Roar Fosse og vil gjerne få komme med noen saksopplysninger. Fosse var tidligere tilknyttet TOP-prosjektet, og sier i intervjuet: «Forskningen i TOP var veldig genfokusert, mens de hadde lite fokus på traumer.» Det er en misforståelse. Forskningen i TOP-prosjektet fokuserer på å skaffe ny kunnskap om alvorlige psykiske lidelser, uavhengig av faglig ståsted eller tilnærming.

En viktig drivkraft for forskningen som utføres på Senter for fremragende forskning NORMENT (der TOP-prosjektet inngår), er å kombinere forskjellige metoder og tilnærminger, slik også med gener og traumer. Det er nettopp ved å studere hele bildet, fra gener/biologi til miljø og psykologiske faktorer, at vi får viktig ny kunnskap. I tråd med dette kan vi opplyse om at det fra NORMENT har blitt publisert 17 artikler om rollen til traumer ved alvorlige psykiske lidelser i internasjonale fagfelletidsskrifter (PubMed-referanser). Vi kom også ut med boken Psykose og samfunn (Universitetsforlaget, 2015) om temaet miljørisikofaktorer ved psykose. Vi har også nylig skrevet et kapittel om overlapp mellom barndomstraumer og rusbruk i kapittelet til Aas og Melle, «Childhood Trauma and Cannabis: Risk Factors in Severe Mental Disorders?» i den nylige utgitte boka Handbook of Cannabis and Related Pathologies: Biology, Pharmacology, Diagnosis, and Treatment (Elsevier, 2017).

Traumer er et tema som er viktig for oss. Vi har blant annet et pågående forskningsprosjekt som ledes av undertegnede («Stress under Skin»), som er finansiert gjennom midler fra Helse Sør-Øst. Her forsker vi på mekanismer bak alvorlige psykiske lidelser som schizofreni eller bipolar lidelse med hovedtyngde på tidlig traumatisering og stress. Min tidligere postdoktorstipendiatstilling ved NORMENT var også finansiert med midler fra Helse Sør-Øst. Vår erfaring er derfor ikke i tråd med Fosse, som uttaler: «Det er nesten umulig å få midler til stress- og traumeforskning.»

Vi er enige med Fosse i at forskning på barndomstraumer og stress er viktig i denne konteksten og ser fram til å diskutere temaet med han. Fosse er en viktig bidragsyter på feltet, både i internasjonal og nasjonal sammenheng.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 8, 2017, side 764

Kommenter denne artikkelen