Du er her

Ønsker nytt nettverk velkommen

Faksimile fra denne utgaven av Psykologtidsskriftet

Bra med mer diskusjon knyttet til barnevernets arbeid.

Publisert
3. mai 2017

BARNEVERN

ALLE TILTAK SOM fremmer diskusjoner om barnevernets arbeid og om kvalitet i tjenestene er viktige og bra, så dette (stiftelsen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern, red. anm.) ønsker vi velkommen. Bufdir jobber aktivt for bedre bruk av slekt og nettverk ved plasseringer, og jobber med ytterligere implementering av familieråd.

Når det gjelder akuttplasseringer laget direktoratet en rapport i 2014 om akuttarbeid i det kommunale barnevernet. Direktoratet var da bekymret for veksten i akuttsaker som hadde pågått siden 2008 og foreslo i rapporten flere tiltak. I 2015 ble det blant annet laget en faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem. I tillegg jobber Bufdir med flere andre tiltak overfor kommunene. Bufdir som fagdirektorat for kommunalt barnevern jobber hele tiden for at kvaliteten i tjenesten skal være best mulig, basert på den kunnskapen vi til enhver tid har.

Innleggene er kommentarer til aktueltsaken på side 442–443 som omhandler stiftelsen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side 487

Kommenter denne artikkelen