Du er her

Selvmordsforsøk og selvmord

Artikkelen om selvmord på Psykologforeningens nettside er ment for folk flest.

Publisert
1. desember 2016

SELVMORDSFORSKNING

Jeg viser til Linda Katrine Tveits innvendinger i Psykologtidsskriftet nr. 10 mot min artikkel «Hva er selvmordsforsøk og selvmord?», publisert på psykologforeningens nettsider 18. mai (oppdatert 20. oktober).

Bestillingen fra Norsk psykologforening var ikke en vitenskapelig artikkel. Oppslaget og rammen som teksten inngår i, er ment for den alminnelige befolkning. Formålet er å popularisere viktige psykologiske temaer og stimulere til hjelpsøkende atferd. I en slik kontekst har det begrenset verdi eksempelvis å diskutere den manglende støtten for trekklignende sårbarhetsfaktorer i depresjonsforskning (Segal et al., 2013). Imidlertid er funnene til Rasmussen (2013) og Kiamanesh (2014) interessante, og så viktige, at de ligger til grunn for min tekst på dette punkt.

Min originalartikkel inneholder 25 referanser, hvorav kun tre er fra før 2000. Det er altså god dokumentasjon for innholdet i oppslaget. Referanser ble utelatt fra teksten for å gjøre den lettere tilgjengelig. Dette er altså ikke en tekst beregnet først og fremst på fagfeller, men på folk flest. Det må selvsagt avspeiles i den formen den blir gitt. Det formmessige legger samtidig begrensninger på omfanget av diskusjoner det er mulig å gå inn i. Nå har imidlertid redaksjonen i psykologforeningen.no, på min oppfordring, lagt referansene inn i en ny versjon av artikkelen slik at de som ønsker det, kan gå til originalkildene for mer informasjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, side 1035

Kommenter denne artikkelen