Du er her

Upresist om fritt behandlingsvalg

Hurdalsjøen Recoverysenter mener rammebetingelsene Helfo tilbyr, står i veien for at Hurdalsjøen kan bli ledd i fritt behandlingsvalg. Det er en misforståelse.

Publisert
2. september 2016

FRITT BEHANDLINGSVALG

I EN ARTIKKEL om Hurdalsjøen Recoverysenter – «Attraktivt og utenfor» i Psykologtidsskriftets juliutgave fremkommer det enkelte upresise utsagn om ordningen fritt behandlingsvalg.

Avslutningsvis i artikkelen i tidsskriftet hevdes det at reformen «strander», og at det er Helfo som i det vesentlige er problemet. I artikkelen påstås det at årsaken til dette er den døgnprisen som er «tilbudt per pasient». Dette er en misforståelse, og derfor anser Helfo det som nødvendig å redegjøre kort for hva som faktisk ligger i godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg.

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV-ordningen) ble innført ved iverksetting av ny forskrift 1. november 2015. Helfo er gitt rollen som godkjenningsmyndighet for FBV-ordningen. Fritt behandlingsvalg er en bred, dynamisk og sammensatt reform. Formålene med ordningen er å øke pasientenes valgmuligheter, utnytte ledig kapasitet ved private sykehus samt å stimulere offentlige sykehus til bedre kapasitetsutnyttelse og effektiv drift.

Ordningen åpner for at private virksomheter skal kunne behandle pasienter innenfor bestemte kategorier i spesialisthelsetjenesten, for i etterkant å kunne kreve refusjon fra staten gjennom bestemte priser fastsatt av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har fastsatt nasjonale priser for samtlige helsetjenester som inngår i FBV-ordningen. Sentrale elementer i fastsettelsen av prisene er kostnadsnivået ved offentlige sykehus og prisene i anbudsavtalene som de regionale helseforetakene har inngått med private leverandører.

En forutsetning for at en privat virksomhet skal kunne yte behandling på statens regning, er at de på forhånd har søkt og er blitt godkjent som leverandør i fritt behandlingsvalg (FBV-leverandør). Dette vil i praksis innebære at virksomheten har fått et godkjenningsvedtak fra Helfo på de spesifikke helsetjenestene de ønsker å tilby. Godkjenningsvedtaket er gitt i form av et enkeltvedtak, basert på konkrete vurderinger av bestemte vilkår i FBV-forskriften.

Som fremstillingen ovenfor viser, er det når det gjelder FBV-ordningen, ikke snakk om noen privatrettslig avtale, hvor Helfo «tilbyr en viss pris».

Kriterier, forpliktelser og priser er derimot fastsatt i forskrifts form, og er således en del av det vurderingsgrunnlaget som den enkelte private virksomhet må forholde seg til før de søker om godkjenning som FBV-leverandør – da på fullstendig frivillig basis.

Det stilles samme krav til faglig forsvarlighet for de godkjente virksomhetene som det gjøres for offentlige eller andre private virksomheter.

Helseforetaket Incita AS, avdeling Hurdalsjøen Recoverysenter, fikk innvilget sin søknad av Helfo i vedtak av 8. juli 2016 og er derfor nå offentlig godkjent som FBV-leverandør.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 9, 2016, side 749

Kommenter denne artikkelen