Du er her

Debattert

Publisert
3. februar 2016

Helsepolitikk

Den gylne regel Jeg er glad for at den gylne regel, i stort, ble oppfylt for rusbehandling i fjor. Men regelen ble ikke ble tilstrekkelig oppfylt innen psykisk helsevern – verken for kostnader eller ventetider. Det er jeg ikke fornøyd med. Derfor viderefører den gylne regel også i 2016, og jeg forventer bedre resultater.

Bent Høie i Sykehustalen, regjeringen.no, 12. januar

Ingen kompensasjon Reduksjonen i antallet heldøgnsplasser i spesialisthelsetjenesten har imidlertid ikke blitt kompensert med en tilsvarende styrking av tilbudet i kommunene. Nesten 70 prosent av kommunene har i liten grad økt antallet årsverk på rus- og psykiatriområdet.

Fra Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen, lansert 12. januar

Ingen styrking Et flertall av kommunene har hverken økt sin kapasitet eller styrket den faglige kompetansen i tilnærmet tilstrekkelig grad. Dette til tross for at pasientene som mottas, jevnt over har større behandlingsbehov enn tidligere.

Leder Harstad Tidende, 14. januar

Ingen debatt Helseminister Bent Høie mener for øvrig at han har svart på mange av de utfordringene Riksrevisjonen trekker frem (…) I Stortinget betraktes svarene som såpass gode at regjeringen og Høie kan ta Riksrevisjonskritikken med stor ro. Det er ingen partier som mener at utviklingen går i gal retning, eller som vil ha radikalt andre løsninger enn regjeringen.

Aslak Bonde i Morgenbladet 15. januar

Krass beskjed Kommunene er ikke flinke nok til å følge opp pasientene i tråd med samhandlingsreformen. Dette er den krasse beskjeden fra Riksrevisjonen.

Leder i Arbeidets rett, 18. januar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 2, 2016, side 141

Kommenter denne artikkelen