Du er her

Primærhelse

Kommunalt psykologpålegg: – Vi fjerner skillet mellom fysisk og psykisk helse, sier Høie. Kommunene skal selv avgjøre hva slags kompetanse det er behov for i kommunen for å dekke behovet. Men kommunene vil bli pålagt blant annet å ha fysioterapeut og psykolog.

Nettavisen, 7. mai

Langsiktig finansiering: – Det er særlig behov for å styrke kommunenes arbeid med forebygging av psykiske lidelser blant barn og unge. Her trengs en langsiktig finansiering av et landsomfattende kommunalt satsingsprogram for å forebygge langvarig utenforskap, sier Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, til KS.no, 7. mai

Halvhjertet: Mer kontroversielt og nytt er det at Regjeringen også vil endre fastlegeordningen. I dag driver mange fastleger mest for seg selv. Regjeringen vurderer å innlemme dem i «primærhelseteam». (…). I dette helsetemaet kan det inngå en rekke profesjoner, blant annet fastleger, psykologer og fysioterapeuter. (…) Men på dette sentrale punktet er stortingsmeldingen likevel halvhjertet. Høie gir ikke Stortinget en klar anbefaling om hvordan slike team bør organiseres i praksis ei heller hva dette vil kreve av endringer i finansieringsordninger og regelverk.

Leder Aftenposten 8. mai

Ledelse: – Skal vi arbeide smartere og bruke ressursene bedre, er vi avhengig av godt lederskap på alle nivåer i kommunen. Regjeringen vil derfor bedre tilgangen til lederutdanninger og stille tydelige krav til ledelse, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da stortingsmeldingen ble lagt frem. (…)

Som følge av dette har Helse- og omsorgsdepartementet inngått en avtale med Handelshøyskolen BI om å utdanne 100 ledere per år innen helse og innovasjon.

Innside24.no, 14. mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 6, 2015, side

Kommenter denne artikkelen