Du er her

Ny familiepolitisk giv

Regjeringen satser på forebyggende tiltak og tidlig innsats på familiefeltet. Det er viktig å legge til rette for at flere kan bevare et stabilt familieliv. Det gjør vi gjennom god familiepolitikk.

Publisert
5. februar 2014

VIL SATSE: – Jeg er helt enig med Frode Thuen i at vi må styrke de tiltakene vi vet virker, skriver barneminister Solveig Horne i sitt svar i denne utgaven.

DEBATT: FAMILIEN

«Jeg håper den nye regjeringen vil ta et klarere og modigere standpunkt i familiepolitikken enn de rødgrønne gjorde», skrev Frode Thuen i januar. Han utfordret barneministeren til å utvikle en ordning hvor alle småbarnsforeldre som lever sammen, får tilbud om en rask og enkel sjekk av parforholdet. En lignende ordning er nå under utprøving i USA under betegnelsen «Marriage Checkup», og i Danmark, hvor det kalles «parsjekk».

Arbeidet for gode samlivsforhold er et samfunnsanliggende. Samlivsbrudd angår barns oppvekstvilkår og kan ha negative konsekvenser sosialt og økonomisk. Familievernkontorene er et gratis lavterskeltilbud der man kan få parterapi, familieråd, hjelp til å ta tak i voldsproblematikk og gå til mekling. Gode familieverntjenester må møte den enkelte families behov.

Regjeringen legger vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å hindre at samlivskonflikter utvikler seg. Gode og stabile foreldrerelasjoner gir de beste forutsetningene for gode og trygge oppvekstvilkår for barna. Derfor styrket regjeringen familievernets forebyggende arbeid med tre millioner kroner i budsjettet for i år. Regjeringen har også opprettholdt de fire millionene til samlivstiltak som de rødgrønne foreslo å ta bort. Denne tilskuddsordningen brukes til lokale samlivskurs og utviklingstiltak.

Våre sterkeste sosiale fellesskap

Familiene er våre sterkeste sosiale fellesskap. Regjeringen ønsker å styrke familiens stilling i det norske samfunnet. I en perfekt verden er det ideelle at barn vokser opp med begge sine foreldre under samme tak. Dette kan ikke vedtas av oss politikere, men vi kan legge til rette for økt valgfrihet og fleksibilitet for familiene. Det gjør vi gjennom et bredt spekter av familiepolitiske tiltak, der familievernkontorene og samlivsstyrkende tiltak er en del av dette. FrP tok sammen med SV initiativet til barnehageforliket. Investeringene i barnehagene sammen med en raus foreldrepengeordning med økt fellesdel, og kontantstøtten, gir familiene valgfrihet og fleksibilitet som gjør at foreldre kan jobbe samtidig som de kan gi barna trygge oppvekstvilkår og få tid til å ta vare på kjærligheten til hverandre.

I en perfekt verden er det ideelle at barn vokser opp med begge sine foreldre under samme tak

Vi ser at vi må ha to tanker i hodet samtidig – både primærforebyggende arbeid og hjelp til dem som står i høykonfliktsaker. Dette gjelder både før og etter et eventuelt samlivsbrudd? Vi ser at det er en utfordring for familieverntjenestene å få foreldre med høyt konfliktnivå til å benytte den frivillige delen av meklingstilbudet (inntil 6 timer). Å hjelpe flere foreldre til å komme fram til avtaler om barna tidlig, som alternativ til domstolsbehandling, og til å bedre samarbeidet, er svært viktige og prioriterte oppgaver for familieverntjenestene. Tilbudet til unge voldsutøvere og voldsutsatte barn styrkes med 7,8 millioner kroner i år. Det er to millioner kroner mer enn det Stoltenberg-regjeringen foreslo.

Enig med Thuen

Jeg er helt enig med Frode Thuen i at vi må styrke de tiltakene vi vet virker. Det satses nå i økende grad på forskning rundt effekten av tiltakene. En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet fra 2013 viser at:

  • Foreldrekurs etter skilsmisse er lite utbredt i Norge, men studier fra andre land viser at disse kan ha god konfliktdempende effekt.
  • Parterapi kan sies å ha best effekt for par med relativt lite problemer.
  • Samlivskurs ser ut til å ha best effekt, målt i form av forbedret kommunikasjon og økt tilfredshet med parforholdet, blant de parene som har størst risiko for nedadgående kvalitet på samlivet.

Familievernkontorene bør etter loven også drive utadrettet virksomhet. Dette kan være informasjons- og opplysningsvirksomhet, veiledning og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum. Jeg mener de mer enn 50 familievernkontorene vi har, er det naturlige stedet for å få hjelp for samlivsvansker og hjelp til bedre foreldresamarbeid – til beste for familiene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen