Du er her

Finnes pedagoger med videreutdanning i psykisk helse? Ja, her er vi!

Publisert
5. juli 2013

I lederkommentaren fra april skriver Bjørnar Olsen at det ikke finnens noen videreutdanning i psykisk helse for pedagoger, slik det gjør for helse -og sosialfaglige grupper. Dette er heldigvis feil!

DEBATT : PSYKISK HELSE I BARNEHAGE OG SKOLE

 

Barnehage og skole som arenaer for psykisk helse er temaet for lederkommentaren i aprilutgaven av Psykologtidsskriftet.

Den kliniske spesialistutdanningen i arbeid med barn, unge og familier, gir profesjonene terapeutisk kompetanse

Olsen skriver godt om viktigheten av at psykisk helse blir en integrert del av den pedagogiske hverdagen, og at arbeidet må være noe mer enn kampanjer og skippertak. Avslutningsvis blir leseren informert om at det ikke finnens noen videreutdanning i psykisk helse for pedagoger, slik det gjør for helse -og sosialfaglige grupper. Dette er heldigvis feil! Forening for klinisk pedagogikk er en interesseorganisasjon for spesialister i klinisk pedagogikk. Spesialister i klinisk pedagogikk er en profesjon med master i pedagogikk/ spesialpedagogikk og med påfølgende spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse. Utdanningen forvaltes av RBUP. Vi er en profesjon med bred akademisk og klinisk utdanning og erfaring. Vår grunnkompetanse omhandler hva som fremmer og hemmer utviklingsprosesser på individnivå, gruppenivå og systemnivå. Den kliniske spesialistutdanningen i arbeid med barn, unge og familier, gir profesjonene terapeutisk kompetanse. Spesialister i klinisk pedagogikk har tradisjonelt vært tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Imidlertid innebærer samhandlingsformens fokus på forebygging og tidlig innsats at profesjonen i langt større grad bør være å finne i ulike kommunale enheter.

Forening for klinisk pedagogikk er opptatt av at samfunnsvitenskapelige forståelsesmodeller må komplettere den medisinske og biologiske forståelsen av utvikling. Dette gjelder forståelsen av symptomutvikling og valg av intervensjon, men også utviklingen av forebyggende aktivitet og tjenester. Skal forebyggende psykisk helsearbeid lykkes er ikke bare tidlig hjelp viktig, men også hvordan symptomene forstås og møtes. Vår påstand er at ved å rette blikket mot de arenaene der barn og unges liv leves, og ha kompetanse i å intervenere på disse arenaene, vil det oppstå mindre individuell patologi. Nærhet til barnehage og skole og kunnskap om rammer, innhold og drift , representerer derfor viktig kunnskap i arbeidet med psykisk helse for barn og unge. Vi er glad Olsen berørte barnehage og skole i sin kommentar, og det er hyggelig å lese at pedagoger med videreutdanning i psykisk helse burde finnes! Her er vi!

lindafinholt@hotmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen